Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2298/2001 de stabilire a normelor privind exportul produselor livrate cu titlu de ajutor alimentar
Număr celex: 32001R2298

Modificări (...)

În vigoare de la 27 noiembrie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 2298/2001 AL COMISIEI
din 26 noiembrie 2001
de stabilire a normelor privind exportul produselor livrate cu
titlu de ajutor alimentar

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieței în sectorul cerealelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1666/20002, în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (11), și dispozițiile corespunzătoare din alte regulamente privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor agricole,

întrucât:

(1) În sensul aplicării Regulamentului (CE) nr. 1292/96 al Consiliului din 27 iunie 1996 privind politica și gestionarea ajutorului alimentar și a acțiunilor specifice de sprijinire a siguranței alimentelor3, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1726/20014 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (CE) nr. 2519/975 al Comisiei prevede normele generale pentru mobilizarea produselor care urmează să fie livrate cu titlu de ajutor alimentar comunitar.

(2) Normele de mobilizare menționate anterior implică aplicarea de restituiri la export în cazul mobilizării în Comunitate. Cu toate acestea, prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 privind normele comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole6, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 90/20017, ar trebui prevăzute norme specifice în ceea ce privește anumite aspecte. Pentru a garanta, în special, menținerea condițiilor de concurență care se aplică la livrare în momentul prezentării ofertelor după atribuirea contractelor ca urmare a aplicării unor anumite tehnici care permit ajustarea restituirilor la export în funcție de data de export, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită suspendarea anumitor norme aplicabile comerțului cu produse agricole și să se acorde o restituire la export care să fie aceeași pentru toți participanții la licitație și care să rămână neschimbată, indiferent de data efectivă de export.

(3) Pentru a garanta faptul că dispozițiile menționate anterior se aplică corect, ar trebui să se prevadă norme administrative privind licențele de export prin derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 al Comisiei din 9 iunie 2000 de stabilire de norme comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole8, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1095/20019. În acest scop, garanția pentru livrare constituită de către ofertantul declarat câștigător pentru operațiunea de ajutor alimentar ca o asigurare a faptului că acesta își îndeplinește obligațiile de livrare, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentului (CE) nr. 2519/97, trebuie să fie considerată, de asemenea, drept suficientă și pentru garantarea respectării obligațiilor care rezultă din aceste licențe.

(4) Livrările realizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2519/97 sunt considerate ajutor alimentar în sensul articolului 10 alineatul (4) din Acordul privind agricultura din cadrul rundei Uruguay.

(5) În ceea ce privește ajutorul alimentar național, acest regulament se aplică numai pentru ajutoarele care îndeplinesc condițiile stabilite prin articolul 10 alineatul (4) din Acordul privind agricultura din cadrul rundei Uruguay. Pentru aceste operațiuni trebuie să se aplice aceleași derogări de la Regulamentele (CE) nr. 800/1999 și (CE) nr. 1291/2000 prevăzute pentru ajutorul comunitar.

(6) Restituirile la export pentru ajutorul alimentar comunitar se plătesc numai pentru cantitățile exportate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 800/1999 și numai în cazul în care acestea sunt recepționate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2519/97.

(7) În ceea ce privește rata de rambursare pentru ajutoarele alimentare naționale, ar fi oportun să se aplice norma prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 174/1999 al Comisiei din 26 ianuarie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 804/68 al Consiliului în ceea ce privește licențele de export și restituirile la export în cazul laptelui și produselor lactate,10 astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1923/200111 și la articolul 11 a din Regulamentul (CE) nr. 1162/95 al Comisiei din 23 mai 1995 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de licențe de import și export pentru cereale și orez12, astfel cum a fost modificat ultima prin Regulamentul (CE) nr. 409/200113, adică norma în conformitate cu care restituirea care se aplică este cea stabilită și publicată anterior prezentării ofertelor.

(8) Adoptarea unor dispoziții orizontale privind rata de rambursare aplicabilă acțiunilor de ajutor alimentar național determină eliminarea dispozițiilor sectoriale existente.

(9) Regulamentul (CE) nr. 259/98 al Comisiei din 30 ianuarie 1998 stabilește normele pentru exportul produselor livrate cu titlu de ajutor alimentar comunitar14. Pentru a proceda la modificările necesare și din motive de claritate și eficiență administrativă, Regulamentul (CE) nr. 259/98 trebuie să fie înlocuit.

(10) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul tuturor comitetelor de gestionare respective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...