Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 595/2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3475]
Număr celex: 32006D0595

Modificări (...)

În vigoare de la 06 septembrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 4 august 2006
de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanțare din
fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență
pentru perioada 2007-2013 [notificată cu numărul C(2006) 3475]
(2006/595/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 5 alineatul (3) și articolul 8 alineatul (4),

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că obiectivul de convergență urmărește accelerarea convergenței statelor membre și a regiunilor mai puțin dezvoltate.

(2) Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că regiunile eligibile pentru finanțarea din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență sunt regiunile care corespund nivelului 2 din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS 2) în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului2, al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor, măsurat în parități ale puterii de cumpărare și calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2000-2002, este mai mic de 75% din PIB mediu al UE-25 pentru aceeași perioadă de referință.

(3) Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 prevede că regiunile de nivel NUTS 2 care ar fi fost eligibile în temeiul obiectivului de convergență, în temeiul articolului 5 alineatul (1) din respectivul regulament, în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 75% din PIB mediu al UE-25, dar care își pierd eligibilitatea deoarece nivelul nominal de PIB pe cap de locuitor va depăși 75% din PIB mediu al UE-25, măsurat și calculat în conformitate cu articolul 5 alineatul (1), sunt, de asemenea, eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență.

(4) Prin urmare, trebuie stabilite listele de regiuni eligibile,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

2 JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

Articolul 1

Regiunile eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență sunt cele prevăzute la anexa I.

Articolul 2

Regiunile eligibile pentru o finanțare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergență, pe o bază tranzitorie și specifică, prevăzute la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, sunt cele prevăzute la anexa II.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...