Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 702/2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune
Număr celex: 32006D0702

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 21 octombrie 2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 octombrie 2006
privind orientările strategice comunitare în materie
de coeziune (2006/702/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/19991, în special articolul 25 primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

întrucât:

(1) Articolul 158 din tratat prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice și sociale, Comunitatea urmărește să reducă discrepanțele dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni și rămânerea în urmă a celor mai defavorizate regiuni sau insule, inclusiv a zonelor rurale.

(2) În temeiul articolului 25 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, este necesară stabilirea orientărilor strategice pentru coeziunea economică, socială și teritorială, în vederea definirii unui cadru indicativ pentru intervenția Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de coeziune (denumite în continuare "Fonduri"), ținând seama de celelalte politici comunitare relevante, pentru a se favoriza dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a Comunității.

(3) Cu toate că unele dintre părțile cele mai sărace din noile state membre prezintă rate de creștere economică dintre cele mai ridicate, extinderea conduce la o accentuare marcantă a disparităților regionale în Comunitate. Prin urmare, extinderea oferă o ocazie fără precedent de ameliorare a creșterii și a competitivității Comunității în ansamblu, care ar trebui să se reflecte în prezentele orientări strategice.

(4) În primăvara anului 2005, Consiliul European a confirmat necesitatea mobilizării de către Comunitate a tuturor mijloacelor naționale și comunitare adecvate - inclusiv politica de coeziune - în vederea atingerii obiectivelor Agendei Lisabona reînnoite, care constă în linii directoare integrate, inclusiv orientările generale ale politicii economice și liniile directoare privind ocuparea forței de muncă adoptate de către Consiliu.

(5) În vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Tratat, în special promovarea unei convergențe economice reale, acțiunile susținute cu ajutorul mijloacelor limitate de care dispune politica de coeziune ar trebui să se concentreze pe promovarea creșterii durabile, a competitivității și a ocupării forței de muncă, ținând seama de Agenda Lisabona reînnoită.

(6) Prin urmare, prezentele orientări strategice ar trebui să urmărească favorizarea unei îmbogățiri a conținutului strategic al politicii de coeziune, în vederea întăririi sinergiilor cu obiectivele Agendei Lisabona reînnoite și să contribuie la atingerea obiectivelor respective.

(7) În primăvara anului 2005, Consiliul European a concluzionat că este necesară o însușire sporită, în teren, a obiectivelor noii Agende Lisabona, cu participarea partenerilor sociali și a agenților regionali și locali, în special în domeniile în care este esențială o mai mare proximitate, cum ar fi inovarea, economia bazată pe cunoaștere și noile tehnologii ale informației și comunicării, ocuparea forței de muncă, capitalul uman, spiritul antreprenorial, asistența pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și accesul la finanțarea capitalului de risc. Prezentele orientări strategice recunosc importanța participării menționate anterior.

(8) Prezentele orientări strategice ar trebui, de asemenea, să recunoască faptul că succesul aplicării politicii de coeziune depinde de stabilitatea macroeconomică și de reformele structurale la scară națională, precum și de o serie de alte condiții care favorizează investițiile, printre care punerea efectivă în aplicare a pieței interne, reformele administrative, buna guvernare, un climat favorabil întreprinderilor și disponibilitatea unei mâini de lucru de înaltă calificare.

(9) Statele membre au elaborat programe naționale de reformă destinate îmbunătățirii condițiilor de creștere economică și de ocupare a forței de muncă, ținând seama de liniile directoare integrate. Prezentele orientări strategice ar trebui să dea prioritate, pentru toate statele membre și toate regiunile, domeniilor de investiții care contribuie la realizarea programelor naționale de reformă, ținând seama de situațiile și nevoile naționale și regionale: investirea în inovare, economia bazată pe cunoaștere, noile tehnologii ale informației și comunicării, ocuparea forței de muncă, capitalul uman, spiritul antreprenorial, asistență pentru IMM-uri sau accesul la finanțarea capitalului de risc.

(10) Orientările strategice ar trebui să țină seama de rolul politicii de coeziune în aplicarea altor politici comunitare, în conformitate cu Agenda Lisabona reînnoită.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...