Banca Centrală Europeană - BCE

Decizia nr. 497/2007 de stabilire a normelor privind achizițiile (BCE/2007/5)
Număr celex: 32007D0497

În vigoare de la 14 iulie 2007 până la 14 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 3 iulie 2007
de stabilire a normelor privind achizițiile
(BCE/2007/5)
(2007/497/CE)

COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere articolul 11.6 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene(1), în special articolul 19,

întrucât:

(1) Banca Centrală Europeană (BCE) respectă principiul eficienței în raport cu costurile și caută cel mai bun raport calitate/preț în achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări.

(2) Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii(2) ("Directiva privind achizițiile publice") și Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3) ("Regulamentul financiar") nu se aplică BCE.

(3) BCE respectă principiile generale ale dreptului achizițiilor reflectate în Directiva privind achizițiile publice și în Regulamentul financiar,

DECIDE:

___________

(1) JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

(2) JO L 134, 30.4.2004, p. 114. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2007/97/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 107).

(3) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2005, p. 1).

CAPITOLUL I NORME GENERALE

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a) "contracte" sunt contracte cu titlu oneros, încheiate în scris între BCE și unul sau mai mulți furnizori și care au ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

(b) "contracte de lucrări" sunt contracte care au ca obiect fie execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări. O "lucrare" este rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcție sau de lucrări publice destinat să îndeplinească el însuși o funcție economică sau tehnică;

(c) "contracte de bunuri" sunt contracte, altele decât cele prevăzute la litera (b), care au ca obiect achiziția de produse, achiziția de produse în rate, leasingul sau închirierea de produse, cu sau fără opțiune de cumpărare. Un contract care are ca obiect furnizarea de produse și care cuprinde, cu titlu accesoriu, lucrări de montaj și de instalare, este considerat "contract de bunuri";

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...