Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării
Număr celex: 32001R1338

Modificări (...)

În vigoare de la 04 iulie 2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1338/2001 AL CONSILIULUI
din 28 iunie 2001
de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro
împotriva falsificării

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 123 alineatul (4) teza a treia,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(3),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro(4) prevede punerea în circulație a bancnotelor euro de către Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre participante, precum și emisiunea de monede euro de către statele membre participante de la 1 ianuarie 2002. Prin urmare, se impune adoptarea rapidă a unui sistem de protecție a euro împotriva falsificării, astfel încât acesta să fie operațional înainte de punerea în circulație a bancnotelor și monedelor euro.

(2) Dispozitivul instituit prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995 de elaborare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol)(5) și prin Decizia Consiliului din 29 aprilie 1999 de extindere a mandatului Europol la combaterea falsificării de bani și a mijloacelor de plată(6) este conceput pentru combaterea falsificării banilor, în general.

(3) În Decizia-cadru din 29 mai 2000 de consolidare a protecției împotriva falsificării banilor prin sancțiuni penale și alte măsuri, în vederea punerii în circulație a euro(7), Consiliul a adoptat dispoziții pentru a se asigura că euro este protejat în mod corespunzător, prin dispoziții penale eficiente.

(4) Măsurile care trebuie adoptate pentru protecția euro împotriva falsificării privesc Comunitatea, în temeiul responsabilității acesteia față de moneda unică. Protecția juridică a euro nu poate fi asigurată suficient în mod individual de către statele membre, din cauza faptului că bancnotele și monedele euro vor fi puse în circulație în afara teritoriilor statelor membre participante. Trebuie, prin urmare, să se adopte o legislație comunitară care să definească măsurile necesare pentru circulația bancnotelor și monedelor euro, în condiții care să asigure protecția globală, efectivă și omogenă împotriva activităților susceptibile de a aduce atingere credibilității sale și, în felul acesta, să se adopte măsurile corespunzătoare pentru ca totul să fie pregătit în timp util înainte de 1 ianuarie 2002.

(5) În sensul aplicării prezentului regulament, trebuie să se definească sau să se încorporeze definițiile existente ale anumitor concepte, cum ar fi, în special, activitățile de falsificare a euro, datele tehnice și statistice, precum și autoritățile naționale competente pentru cercetare, în vederea colectării și analizei datelor referitoare la activitățile de falsificare a banilor, inclusiv oficiile centrale prevăzute la articolul 12 din Convenția de la Geneva.

(6) Trebuie să se asigure că datele tehnice și statistice colectate de autoritățile naționale competente cu privire la bancnotele false și la monedele false euro și, în măsura în care este posibil, la bancnotele neautorizate, sunt comunicate BCE, permițând astfel autorităților naționale competente și, în funcție de responsabilitățile sale, Comisiei, să aibă acces la aceste date. De asemenea, se prevede ca Europol să aibă acces la aceste date, pe baza unui acord între acesta și BCE.

(7) Centrul de analiză a contrafacerilor (CAC) înființat și gestionat sub egida BCE, în conformitate cu orientarea acesteia(8), centralizează clasificarea și analiza datelor tehnice referitoare la bancnotele false.

(8) Cadrul tehnic pentru analizarea contrafacerilor de monede euro, acceptat de Consiliu la 28 februarie 2000, menționează colectarea sistematică a informațiilor tehnice referitoare la contrafacerea euro de către BCE, înființarea la nivel european a unui Centru Tehnic și Științific European (CTSE) pentru analiza tehnică și clasificarea contrafacerilor de monede euro și, la nivel național, a unor centre naționale de analiză a monedelor (CNAM).

(9) Crearea CTSE a fost prevăzută cu titlu temporar ca entitate administrativă distinctă și independentă în cadrul Monetăriei din Paris, pe baza unui schimb de scrisori între președintele Consiliului și Ministrul francez de Finanțe, din 28 februarie și 9 iunie 2000. Sarcinile acestuia trebuie să fie definite în prezentul regulament. Consiliul va decide la momentul potrivit în legătură cu viitorul statut și sediul permanent al CTSE.

(10) Este necesar să se prevadă predarea pentru identificare a bancnotelor euro false la centrele naționale de analiză - CAN. Monedele false trebuie să fie predate la CNAM.

(11) Este necesar să se prevadă că instituțiile de credit, precum și orice instituție care participă la distribuirea și eliberarea către public a bancnotelor și a monedelor cu titlu profesional, inclusiv cei a căror activitate constă în schimbarea bancnotelor sau a monedelor, cum sunt birourile de schimb, sunt obligate să retragă din circulație și să predea autorităților naționale competente bancnotele și monedele euro despre care știu sau au motive suficiente să considere că sunt false. În plus, este necesar să se prevadă că statele membre adoptă măsuri pentru impunerea sancțiunilor pe care le consideră corespunzătoare, în cazul nerespectării obligațiilor lor de către instituțiile menționate anterior.

(12) Trebuie să se organizeze o cooperare strânsă și regulată între autoritățile naționale competente, Comisie și BCE pentru asigurarea unei protecții efective și omogene a euro, în special în ceea ce privește schimburile de informații, cu excepția datelor cu caracter personal, cooperarea și asistența reciprocă între autoritățile comunitare și naționale, sprijinul științific și formarea profesională. În acest scop, Comisia va continua, fără a aduce atingere rolului atribuit BCE pentru protejarea euro împotriva falsificării, în mod regulat, în cadrul unui comitet consultativ corespunzător, consultările cu principalii actori ai luptei împotriva falsificării euro (în special BCE, CTSE, Europol și Interpol), pentru a ameliora condițiile de protecție globală a euro pe baza unor inițiative legislative, cu scopul de a consolida prevenirea și combaterea falsificării.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...