Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 743/2002 de stabilire a unui cadru comunitar general de activități pentru facilitarea cooperării judiciare în materie civilă
Număr celex: 32002R0743

Modificări (...)

În vigoare de la 01 mai 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 743/2002 AL CONSILIULUI
din 25 aprilie 2002
de stabilire a unui cadru comunitar general de activități pentru
facilitarea cooperării judiciare în materie civilă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c) și articolul 67 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3

întrucât:

(1) Uniunea Europeană și-a stabilit ca obiectiv menținerea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție în cadrul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor. În acest scop, Comunitatea trebuie să adopte, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, care sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne.

(2) La 3 decembrie 1998, Consiliul a adoptat un plan de acțiune al Consiliului și al Comisiei privind modul optim de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam privind stabilirea unui spațiu de libertate, securitate și justiție4 (denumit în continuare "Planul de acțiune de la Viena").

(3) Consiliul European reunit la Tampere la 15 și 16 octombrie 1999 a adoptat concluziile intitulate "Spre o uniune de libertate, securitate și justiție: repere stabilite la Tampere".

(4) La 30 noiembrie 2000, Consiliul a adoptat un program de măsuri pentru punerea în aplicare a principiului recunoașterii reciproce a deciziilor în materie civilă și comercială5, elaborat în comun de Consiliu și Comisie.

(5) Acțiunea comună 96/636/JAI6 a stabilit, pentru perioada 1996 - 2000, un program de încurajare și de schimburi destinat practicienilor dreptului (Grotius).

(6) Prin Regulamentul (CE) nr. 290/20017, programul de încurajare și de schimburi destinat practicienilor dreptului în domeniul dreptului civil (Grotius civil) a fost reînnoit, pentru o perioadă tranzitorie de numai un an, în așteptarea rezultatelor unei reflecții aprofundate privind viitorul acțiunilor și al finanțării comunitare.

(7) Decizia nr. 1496/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului8 a stabilit un program de acțiune pentru ameliorarea conștientizării profesiilor juridice față de dreptul comunitar (acțiunea Robert Schuman) pentru o perioadă de trei ani.

(8) Pentru a putea realiza obiectivele ambițioase stabilite de tratat, prin planul de acțiune de la Viena și concluziile de la Tampere, este necesar să se stabilească un cadru comunitar general de activități flexibil și eficient în domeniul dreptului civil.

(9) Acest cadru comunitar general de activități trebuie să prevadă luarea unor inițiative de către Comisie, în conformitate cu principiul subsidiarității, acțiuni de sprijinire a organizațiilor care încurajează și facilitează cooperarea judiciară în materie civilă, precum și acțiuni de sprijinire a unor proiecte specifice.

(10) Deoarece sunt necesare o serie de acțiuni pentru dezvoltarea ulterioară a cooperării judiciare în materie civilă, acestea trebuie să fie întreprinse în cadrul unui program comunitar de activități. Gruparea acestor acțiuni într-un cadru comunitar general de activități va constitui un avantaj pentru planificarea și punerea acestora în aplicare.

(11) Acțiunile întreprinse de Comisie ar putea consta în acțiuni specifice precum studii, cercetări, seminare, conferințe, reuniuni ale experților, publicații, manuale, baze de date și/sau website-uri, precum și măsuri pentru difuzarea rezultatelor proiectelor cofinanțate în temeiul cadrului comunitar general de activități.

(12) Un cadru comunitar general de activități pentru îmbunătățirea înțelegerii reciproce a sistemelor juridice și judiciare ale statelor membre va permite reducerea barierelor din calea cooperării judiciare în materie civilă și, prin urmare, va contribui la buna funcționare a pieței interne.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...