Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 629/2002 privind combaterea traficului de persoane
Număr celex: 32002F0629

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 01 august 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI
din 19 iulie 2002
privind combaterea traficului de persoane
(2002/629/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 litera (e), și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Planul de Acțiune al Consiliului și al Comisiei privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam referitoare la crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție3, Concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999, Concluziile Consiliului European de la Santa Maria da Feira din 19 și 20 iunie 2000, astfel cum figurează în tabloul de bord, și Parlamentul European în Rezoluția sa din 19 mai 2000 privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European "Pentru noi acțiuni în domeniul combaterii traficului de femei", indică sau solicită acțiuni legislative împotriva traficului de persoane, în special definiții, incriminări și sancțiuni comune.

(2) Acțiunea Comună a Consiliului 97/154/JAI din 24 februarie 1997 privind combaterea traficului de persoane și exploatarea sexuală a copiilor4 trebuie să fie urmată de măsuri legislative suplimentare pentru a reduce diferențele dintre abordările juridice ale statelor membre și pentru a contribui la dezvoltarea unei cooperări judiciare și polițienești eficiente împotriva traficului de persoane.

(3) Traficul de persoane constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului și a demnității umane și implică practici crude, cum ar fi abuzul și înșelarea persoanelor vulnerabile, precum și folosirea violenței, a amenințărilor, a dependenței pentru datorii și a constrângerii.

(4) Protocolul Națiunilor Unite privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, care completează Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, reprezintă un pas decisiv către cooperarea internațională în acest domeniu.

(5) Copiii sunt mai vulnerabili și sunt expuși, în consecință, unui risc mai mare de a deveni victime ale traficului de persoane.

(6) Uniunea Europeană trebuie să completeze munca importantă realizată de organizațiile internaționale, în special de Națiunile Unite.

(7) Este necesar ca infracțiunea penală gravă cum este traficul de persoane, să fie tratate nu numai prin acțiuni individuale ale fiecărui stat membru, dar și prin adoptarea unei abordări globale, din care definirea elementelor de drept penal comune tuturor statelor membre, în special în materie de sancțiuni efective, proporționale și disuasive, fac parte integrantă. În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, prezenta decizie-cadru se limitează la minimul cerut pentru a atinge aceste obiective la nivel comunitar și nu depășește ceea ce este necesar în acest scop.

(8) Este necesar să se prevadă, împotriva autorilor acestor infracțiuni, sancțiuni suficient de severe pentru a include traficul de persoane în domeniul de aplicare al instrumentelor deja adoptate pentru combaterea criminalității organizate, cum ar fi Acțiunea Comună 98/699/JAI a Consiliului din 3 decembrie 1998 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea sau sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii5 și Acțiunea Comună 98/733/JAI a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la o organizație criminală în statele membre ale Uniunii Europene6.

(9) Prezenta decizie-cadru ar trebui să contribuie la prevenirea și la combaterea traficului de persoane prin completarea instrumentelor deja adoptate în acest domeniu, cum ar fi Acțiunea Comună 96/700/JAI a Consiliului din 29 noiembrie 1996 de stabilire a unui program de încurajare și de schimburi destinat persoanelor responsabile de acțiunea împotriva traficului de persoane și a exploatării sexuale a copiilor (STOP)7, Acțiunea Comună 96/748/JAI a Consiliului din 16 decembrie 1996 de extindere a mandatului acordat Unității Droguri Europol8, Decizia 293/2000/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 ianuarie 2000 de adoptare a unui program de acțiune comunitar (Programul Daphne) (2000-2003) privind măsurile preventive pentru combaterea violenței față de copii, adolescenți și femei9, Acțiunea comună 98/428/JAI a Consiliului din 29 iunie 1998 de creare a unei Rețele Judiciare Europene10, Acțiunea Comună 96/277/JAI a Consiliului din 22 aprilie 1996 privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrați de legătură, în scopul îmbunătățirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene11 și Acțiunea Comună 98/427/JAI a Consiliului din 29 iunie 1998 privind bunele practici de asistență judiciară în materie penală12.

(10) Acțiunea Comună 97/154/JAI a Consiliului trebuie abrogată, în măsura în care aceasta se referă la traficul de persoane,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

___________

1 JO C 62 E, 27.2.2001, p. 324.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...