Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 630/2002 de stabilire a unui program-cadru privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală (AGIS)
Număr celex: 32002D0630

Modificări (...)

În vigoare de la 01 august 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 22 iulie 2002
de stabilire a unui program-cadru privind cooperarea polițienească
și judiciară în materie penală (AGIS)
(2002/630/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1), articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană menționează că obiectivul Uniunii este de a oferi cetățenilor un nivel ridicat de protecție într-un spațiu de libertate, securitate și justiție, prin elaborarea unei acțiuni comune a statelor membre în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, prin prevenirea rasismului și a xenofobiei și prin combaterea acestor fenomene.

(2) Concluziile Consiliului European de la Tampere din octombrie 1999 îndeamnă la intensificarea cooperării pentru prevenirea criminalității și a combaterii acesteia, inclusiv a aceleia care utilizează noile tehnologii ale informației și ale comunicării, în vederea realizării unui adevărat spațiu european de justiție. Importanța cooperării în acest domeniu a fost din nou subliniată în Planul de Acțiune intitulat "Prevenirea și controlul criminalității organizate: o strategie a Uniunii Europene pentru începutul noului mileniu" 3.

(3) Articolul 12 din Decizia-cadru 2001/220/JAI a Consiliului din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale4, prevede o cooperare între statele membre care să favorizeze o protecție mai eficientă a intereselor victimelor în cadrul procedurilor penale.

(4) Este necesar să se extindă dimensiunea europeană a proiectelor la trei state membre sau la două state membre și un stat candidat pentru a favoriza constituirea de parteneriate și schimbul de informații și de bune practici la nivel național.

(5) Programele Grotius II - Penal5, Stop II6, Oisin II7, Hippokrates8 și Falcone9, stabilite de Consiliu, au contribuit la consolidarea cooperării dintre serviciile polițienești și judiciare ale statelor membre și la îmbunătățirea înțelegerii reciproce a sistemelor polițienești, judiciare, juridice și administrative ale statelor membre menționate.

(6) În urma aprobării Planului de Acțiune al Uniunii Europene în domeniul combaterii drogurilor (2000-2004) de către Consiliul European de la Feira, din iunie 2000, în prezentul program-cadru au fost incluse și acțiuni de combatere a traficului de droguri.

(7) Stabilirea unui program-cadru unic, dorit în mod expres de Parlamentul European și de Consiliu cu ocazia adoptării programelor precedente, va permite îmbunătățirea acestei cooperări printr-o abordare coordonată și multidisciplinară care îi implică pe diferiții responsabili de prevenirea și combaterea criminalității la nivelul Uniunii Europene. În acest timp, este necesar să se mențină o abordare echilibrată între diferitele acțiuni care urmăresc crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție.

(8) Este de dorit să se asigure continuitatea acțiunilor susținute prin programul-cadru, prevăzându-se coordonarea lor într-un cadru unic de referință care să permită o raționalizare a procedurilor, o îmbunătățire a gestionării lor și a economiilor de scară. De asemenea, este important să fie exploatate din plin avantajele programului pe plan operațional, în special pentru autoritățile de aplicare a legii, să fie încurajată cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii din statele membre și să li se permită acestora să se familiarizeze mai bine cu metodele de lucru și cu constrângerile pe care trebuie să le respecte omologii lor din alte state membre.

(9) Cheltuielile pe care le presupune programul-cadru trebuie să se încadreze în plafonul prevăzut în prezent la Rubrica 3 a perspectivelor financiare.

(10) Creditele anuale ale programului-cadru trebuie să facă obiectul unei decizii a autorității bugetare în cursul procedurii bugetare.

(11) Este necesar ca programul-cadru să fie accesibil statelor candidate, în calitate de parteneri și participanți la proiectele susținute de program. După caz, poate fi luată în considerare și participarea altor state la programul menționat.

(12) Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei decizii trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedurile prevăzute de aceasta, cu ajutorul unui comitet.

(13) Pentru a crește valoarea adăugată a proiectelor puse în aplicare în cadrul prezentei decizii, se impune să se asigure coerența și complementaritatea între aceste proiecte și celelalte intervenții comunitare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...