Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 187/2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate
Număr celex: 32002D0187

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 06 martie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 28 februarie 2002
de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva
formelor grave de criminalitate
(2002/187/JAI)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Republicii Federale Germania, inițiativa Republicii Portugheze, a Republicii Franceze, a Regatului Suediei și a Regatului Belgiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2

întrucât:

(1) Este necesar să se îmbunătățească cooperarea judiciară între statele membre, în special în lupta împotriva formelor grave de criminalitate, care sunt adesea fapte ale organizațiilor transnaționale.

(2) Îmbunătățirea efectivă a cooperării judiciare între statele membre necesită adoptarea urgentă la nivelul Uniunii a unor măsuri structurale destinate să faciliteze coordonarea optimă a desfășurării anchetelor și a urmăririlor penale din statele membre, acoperind teritoriul mai multora dintre ele, cu respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale.

(3) Pentru a consolida lupta împotriva formelor grave de criminalitate organizată, Consiliul European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999, în special la punctul (46) al concluziilor sale, a decis crearea unei unități (Eurojust) formată din procurori, magistrați sau ofițeri de poliție cu competențe echivalente.

(4) Această unitate Eurojust este instituită prin prezenta decizie ca organ al Uniunii, cu personalitate juridică și finanțat din bugetul general al Uniunii Europene, cu excepția salariilor și onorariilor membrilor naționali și ale asistenților acestora, finanțare care este în sarcina statelor lor membre de origine.

(5) Obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)3 au, de asemenea, importanță în ceea ce privește Eurojust. Colegiul Eurojust ar trebui să adopte măsurile de punere în aplicare necesare pentru îndeplinirea acestor obiective. Acesta ar trebui să țină cont pe deplin de activitățile sensibile ale Eurojust în materie de anchetă și urmărire penală. În acest cadru, se exclude accesul OLAF la documente, instrumente, rapoarte, note sau informații, pe orice tip de suport, deținute sau create în cadrul acestor activități, fie ele în curs sau terminate, și se interzice transmiterea către OLAF a acestor documente, instrumente, rapoarte, note sau informații.

(6) Pentru a-și putea îndeplini obiectivele într-un mod cât mai eficient, Eurojust trebuie să-și îndeplinească sarcinile fie prin intermediul unuia sau a mai multor membri naționali, fie în calitate de colegiu.

(7) Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să facă schimb de informații cu Eurojust, în conformitate cu modalitățile care servesc și respectă interesul funcționării acțiunii publice.

(8) Competențele Eurojust nu aduc atingere competențelor Comunității în materie de protejare a intereselor financiare ale acesteia, și nici convențiilor și acordurilor existente, în special Convenția europeană privind asistența judiciară reciprocă în materie penală (Consiliul Europei), semnată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, precum și Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene4, adoptată de Consiliu la 29 mai 2000 și Protocolul acesteia5 adoptat la 16 octombrie 2001.

(9) Pentru a îndeplini aceste obiective, Eurojust prelucrează automat datele cu caracter personal sau în fișiere manuale structurate. În consecință, ar trebui să se ia măsurile necesare pentru a garanta un nivel de protecție a datelor care să corespundă cel puțin celui care rezultă din aplicarea principiilor Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor personale (Consiliul Europei), semnată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 și din modificările ulterioare, în special Protocolul deschis spre semnare la 8 noiembrie 2001, în momentul în care aceste modificări vor intra în vigoare între statele membre.

(10) Pentru a contribui la garantarea și la controlul prelucrării corecte de către Eurojust a datelor cu caracter personal, este necesară stabilirea unui organ de control comun care, având în vedere alcătuirea Eurojust, trebuie să fie format din judecători sau, în cazul în care sistemul constituțional sau național necesită acest lucru, din persoane cu o funcție echivalentă, care le conferă independența corespunzătoare. Competențele acestui organ de control comun nu trebuie să aducă atingere competențelor instanțelor naționale și acțiunilor care pot fi introduse în fața acestora.

(11) Pentru asigurarea unei coordonări armonioase între diferitele activități ale Uniunii și ale Comunității, și cu respectarea articolelor 29 și 36 alineatul (2) din tratat, Comisia trebuie să fie asociată pe deplin la lucrările Eurojust, în ceea ce privește problemele generale, cât și pe cele care sunt de competența sa. Regulamentul intern al Eurojust trebuie să precizeze modalitățile care îi permit Comisiei să participe la lucrările Eurojust în domeniile care sunt de competența sa.

(12) Este necesar să se prevadă dispoziții care să asigure că Eurojust și Oficiul European de Poliție (Europol)6 stabilesc și mențin o strânsă cooperare

(13) Este necesar ca Eurojust și Rețeaua Judiciară Europeană creată prin Acțiunea comună 98/428/JAI7 să întrețină legături privilegiate. În acest scop, este necesar, în special, ca secretariatul Rețelei să fie situat în cadrul secretariatului Eurojust.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...