Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 436/1999 de stabilire, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul de instituire a Comunității Europene și din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare dintre dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen
Număr celex: 31999D0436

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 10 iulie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 20 mai 1999
de stabilire, în conformitate cu dispozițiile relevante din Tratatul
de instituire a Comunității Europene și din Tratatul privind Uniunea
Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare dintre dispozițiile
sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen
(1999/436/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

hotărând pe baza articolului 2 alineatul (1), paragraful al doilea, a doua teză, din Protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, care integrează acquis-ul Schengen în cadrul Uniunii Europene (denumit în continuare "Protocolul Schengen");

(1) întrucât, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), primul paragraf, din Protocolul Schengen, acquis-ul Schengen astfel cum este definit în anexa la protocol se aplică de îndată, începând cu data intrării în vigoare a Tratatului de la Amsterdam în cele treisprezece state membre menționate la articolul 1 din protocol, fără a se aduce atingere dispozițiilor articolului 2 alineatul (2) din protocol;

(2) întrucât nimic din prezenta decizie nu afectează menținerea obligațiilor juridice care rezultă din Convenția din 1990;

(3) întrucât mandatul conferit Consiliului în temeiul articolului 2 alineatul (1), paragraful al doilea, din Protocolul Schengen, de a stabili, hotărând în unanimitate și în conformitate cu dispozițiile relevante din tratate, temeiul juridic pentru fiecare din dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen, are printre obiective identificarea temeiului juridic pentru viitoarele propuneri și inițiative care vizează modificarea sau dezvoltarea acquis-ului Schengen, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1), primul paragraf, din Protocolul Schengen, și care se supun dispozițiilor relevante din tratate, inclusiv cele care guvernează forma actului care urmează să fie adoptat și procedura conform căreia acesta va fi adoptat;

(4) întrucât anumite dispoziții din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 1990 cer statelor contractante să introducă sancțiuni pentru ca acestea să fie puse în aplicare eficient, fără a cere însă armonizarea acestor sancțiuni; întrucât, prin urmare, temeiul juridic ce trebuie stabilit pentru aceste dispoziții ar trebui să fie cel stabilit pentru regulile a căror nerespectare implică sancțiuni, fără a se aduce atingere temeiului juridic pentru orice măsură luată pe viitor pentru armonizarea sancțiunilor;

(5) întrucât stabilirea unui temei juridic în conformitate cu dispozițiile relevante din tratate pentru fiecare din dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen nu aduce atingere exercitării responsabilităților care revin statelor membre în conformitate cu articolul 64 din TCE și articolul 33 din TUE în ceea ce privește menținerea ordinii publice și apărarea siguranței interne;

(6) întrucât stabilirea unui temei juridic în conformitate cu dispozițiile relevante din tratate pentru fiecare din dispozițiile sau deciziile care constituie acquis-ul Schengen, sau constatarea că nu este necesar să se stabilească un temei juridic pentru aceste dispoziții sau decizii, nu aduc atingere dreptului statelor membre de a efectua controale asupra bunurilor care fac obiectul unor interdicții sau restricții decise de statele membre, dacă sunt compatibile cu dreptul comunitar;

(7) întrucât stabilirea unui temei juridic în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene pentru dispozițiile Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen din 1990 privind în special condițiile de intrare pe teritoriul statelor membre contractante sau de eliberare a vizelor, nu aduce atingere normelor care guvernează în prezent recunoașterea validității documentelor de călătorie;

(8) întrucât drepturile și obligațiile Danemarcei sunt stabilite la articolul 3 din Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene și la articolele 1 - 5 din Protocolul privind poziția Danemarcei;

(9) întrucât, în vederea integrării Schengen în Uniunea Europeană, trebuie să se ia în considerare relațiile dintre Protocolul privind poziția Danemarcei, Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei față de unele probleme referitoare la Tratatul de instituire a Comunității Europene și la Tratatul privind Uniunea Europeană și Protocolul de integrare a acquis-ului Schengen în cadrul Uniunii Europene, pe baza căruia se prevăd mai multe forme de încorporare și de participare la acquis-ul Schengen și la dezvoltarea ulterioară a acestuia;

(10) întrucât însuși Protocolul Schengen prevede asocierea Republicii Islanda și a Regatului Norvegiei la punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și la dezvoltarea ulterioară a acestuia pe baza Acordului semnat la Luxemburg la 19 decembrie 1996;

(11) întrucât actele juridice adoptate pe baza unei propuneri sau a unei inițiative care vizează dezvoltarea acquis-ului Schengen trebuie să conțină în preambul o referire la Protocolul Schengen, pentru a se garanta certitudinea juridică și pentru ca dispozițiile Protocolului Schengen să poată fi aplicate în orice moment;

(12) întrucât, luând în considerare articolul 134 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 1990, integrarea acquis-ului Schengen în cadrul Comunității Europene nu afectează competența statelor membre în ceea ce privește recunoașterea statelor și a unităților teritoriale, a autorităților și a documentelor de călătorie sau a altor documente eliberate de acestea,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...