Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1221/2002 privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice
Număr celex: 32002R1221

Modificări (...)

În vigoare de la 09 iulie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (CE) nr. 1221/2002
din 10 iunie 2002
privind conturile trimestriale nefinanciare ale administrației publice

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 285,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate4, (SEC 95), cuprinde cadrul de referință pentru standarde, definiții, clasificări și norme contabile comune de elaborare a conturilor statelor membre pentru cerințele statistice ale Comunității, astfel încât să se obțină rezultate comparabile între statele membre.

(2) Raportul Comitetului monetar privind solicitările de informații, avizat de Consiliul Ecofin din 18 ianuarie 1999, a subliniat că pentru o bună funcționare a Uniunii economice și monetare și a pieței comune, supravegherea și coordonarea eficientă a politicilor economice sunt de o importanță majoră, ceea ce necesită un amplu sistem de informații statistice care să le ofere factorilor de elaborare a politicilor datele necesare pe care să își întemeieze deciziile. În raport s-a subliniat că trebuie să se acorde prioritate statisticilor pe termen scurt privind finanțele publice ale statelor membre, în special statele membre care fac parte din Uniunea economică și monetară, obiectivul fiind prezentarea unei situații trimestriale nefinanciare simplificate pentru sectorul administrației publice, ce rezultă dintr-o abordare pe etape.

(3) Este necesar să se definească situația trimestrială nefinanciară simplificată pentru administrația publică prin trimitere la lista de categorii SEC 95 privind cheltuielile și veniturile administrației definite în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1500/2000 din 10 iulie 2000 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2223/96 privind cheltuielile și veniturile administrației publice5.

(4) În cadrul abordării pe etape s-a acordat prioritate impozitelor, contribuțiilor sociale efective și ajutoarelor sociale, altele decât transferurile sociale în natură, ca fiind categorii care reprezintă indicatori fiabili ai evoluției finanțelor publice, deja disponibili în perioada de timp dorită (prima etapă).

(5) Transmiterea trimestrială a acestei prime serii de categorii pentru toate statele membre, cu începere din iunie 2000 este prevăzută în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 264/2000 din 3 februarie 2000 privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2223/96 referitor la statisticile pe termen scurt privind finanțele publice6.

(6) Este necesar să se completeze prima etapă cu o altă serie de categorii pentru a se obține lista completă a categoriilor care constituie cheltuielile și veniturile administrației publice.

(7) Este necesar să se evalueze fiabilitatea datelor trimestriale prevăzute în prezentul regulament din perspectiva datelor anuale. Astfel, trebuie să se elaboreze un raport privind calitatea datelor trimestriale înainte de finele anului 2005.

(8) Art. 2 și 3 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96 stabilesc condițiile în baza cărora Comisia poate adopta modificări la metodologia SEC 95 pentru a clarifica și a ameliora conținutul acesteia. Elaborarea conturilor trimestriale nefinanciare pentru administrația publică va necesita resurse suplimentare în statele membre. De aceea, transmiterea acestora către Comisie nu poate fi reglementată printr-o decizie a Comisiei.

(9) Comitetul pentru programul statistic (SPC), instituit prin Decizia Consiliului 89/382/CE, Euratom7 și Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanțelor de plăți (CMFB) instituit prin Decizia Consiliului 91/115/CEE8 au fost consultate fiecare în parte conform art. 3 din deciziile menționate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO C 154 E, 29.05.2001, p. 300.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...