Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 32/2002 privind substanțele nedorite din furaje
Număr celex: 32002L0032

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 30 mai 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2002/32/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 7 mai 2002
privind substanțele nedorite din furaje

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat3, având în vedere textul comun aprobat de comitetul de conciliere la 26 martie 2002,

întrucât:

(1) Sunt necesare numeroase modificări la Directiva 1999/29/CE a Consiliului din 22 aprilie 1999 privind substanțele și produsele nedorite din furaje4. Din motive de claritate și eficiență, directiva în cauză trebuie reformată.

(2) Producția de efective de animale ocupă un loc foarte important în agricultura comunitară, iar rezultatele satisfăcătoare în domeniul sănătății publice, sănătății animale, bunăstării animalelor, mediului și situației financiare a crescătorilor de animale depind în mare măsură de folosirea unor furaje corespunzătoare de bună calitate.

(3) Sunt necesare reguli privind furajele pentru a asigura productivitatea și dezvoltarea durabilă în agricultură, precum și sănătatea publică și sănătatea animală, bunăstarea animalelor și mediul. De asemenea, sunt necesare reglementări cuprinzătoare în materie de igienă, pentru a garanta furaje de calitate bună la fermele individuale, chiar și atunci când furajele nu sunt produse comercial.

(4) Aceleași reguli privind calitatea și siguranța produselor pentru furaje ar trebui să se aplice calității și siguranței apei consumate de animale. Deși definiția hranei pentru animale nu exclude apa din categoria hranei pentru animale, aceasta nu este inclusă în lista neexhaustivă a principalelor materii prime pentru hrana animalelor, prevăzută de Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulația și folosirea materiilor prime furajere5. Chestiunea privind considerarea apei drept hrană pentru animale ar trebui examinată în cadrul directivei menționate.

(5) S-a stabilit că aditivii pot conține substanțe nedorite. Prin urmare, domeniul de aplicare a directivei ar trebui extins pentru a include aditivii.

(6) Produsele pentru furaje pot conține substanțe nedorite care pot pune în pericol sănătatea animală sau, datorită prezenței lor în produsele de origine animală, sănătatea oamenilor sau mediul.

(7) Este imposibil să se elimine complet prezența substanțelor nedorite, dar este important să fie redus conținutul lor în produsele pentru furaje, având în vedere toxicitatea acută a substanțelor, bioacumulabilitatea și degradabilitatea lor, în vederea prevenirii efectelor nedorite și nocive. În prezent nu este oportun să se stabilească acest conținut sub nivelurile detectabile prin modalitățile de analiză care urmează a fi definite pentru Comunitate.

(8) Metodele de determinare a reziduurilor de substanțe nedorite devin tot mai sofisticate, astfel încât se pot detecta chiar și cantitățile de reziduuri care sunt neglijabile pentru sănătatea animală și a oamenilor.

(9) Substanțele nedorite pot fi prezente în produsele pentru furaje numai cu respectarea condițiilor prevăzute de prezenta directivă și nu pot fi utilizate în nici un alt mod pentru furaje. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să se aplice fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare privind furajele, în special normelor aplicabile furajelor combinate.

(10) Prezenta directivă trebuie să se aplice produselor pentru furaje de îndată ce acestea intră pe teritoriul Comunității. Prin urmare, trebuie să se prevadă că nivelurile maxime stabilite de substanțe nedorite se aplică, în general, de la data la care produsele pentru furaje sunt puse în circulație sau utilizate, în toate etapele, în special de îndată ce sunt importate.

(11) Produsele pentru furaje trebuie să fie de calitate bună, originală și comercială și, prin urmare, atunci când sunt utilizate corect, să nu prezinte nici un pericol pentru sănătatea oamenilor, sănătatea animală sau mediu sau să afecteze negativ producția de efective de animale. Prin urmare, trebuie interzisă utilizarea sau punerea în circulație a produselor pentru furaje care conțin niveluri de substanțe nedorite ce depășesc nivelurile maxime prevăzute de anexa I.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...