Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 333/2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv
Număr celex: 32002R0333

Modificări (...)

În vigoare de la 23 februarie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 333/2002 AL CONSILIULUI
din 18 februarie 2002
de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei
vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie
nerecunoscut de statul membru care emite formularul respectiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 62 punctul 2 litera (b) punctul (iii),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Armonizarea politicilor în materie de vize este o măsură esențială în instituirea progresivă a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, în special în ceea ce privește trecerea frontierelor.

(2) Planul de acțiune de la Viena, adoptat de Consiliul "Justiție și afaceri interne" la 3 decembrie 1998, prevede, în măsura nr. 38, ca evoluția mijloacelor tehnice va fi urmărită cu atenție, pentru a se asigura, dacă încă este cazul, o mai mare siguranță a modelului uniform de viză.

(3) Alineatul (22) din concluziile Consiliului European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999 afirmă că se cuvine a continua punerea în aplicare a unei politici comune active în materie de vize și de documente false.

(4) Pentru aplicarea unei vize eliberate titularului unui document de călătorie nerecunoscut de statul membru care elaborează formularul, statele membre utilizează în prezent formulare care nu îndeplinesc standardele de siguranță necesare. Din acest motiv, se cuvine ca modelul formularelor în cauză să fie armonizat, pentru a le securiza și mai mult.

(5) Acest model uniform trebuie să cuprindă toate informațiile necesare și trebuie să respecte standardele tehnice de nivel înalt, în special în ceea ce privește garanțiile împotriva contrafacerii și falsificării. De asemenea, acest model trebuie adaptat pentru a fi utilizat de toate statele membre și trebuie să cuprindă dispozitive armonizate de siguranță, universal recunoscute, vizibile cu ochiul liber.

(6) Prezentul regulament se limitează la a descrie modelul uniform de formular. Descrierea trebuie completată cu alte specificații tehnice ce trebuie să rămână secrete, pentru a preveni riscul de contrafacere și de falsificare, și care nu pot include date personale sau trimiteri la astfel de date. Se cuvine a i se conferi Comisiei competența de a adopta aceste alte specificații tehnice, asistată de comitetul înființat în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză3.

(7) Pentru a garanta că informațiile în cauză nu vor fi divulgate mai multor persoane decât este necesar, fiecare stat membru ar trebui să desemneze un organism unic, responsabil cu imprimarea modelului uniform de formular, având în permanență posibilitatea de a schimba, la nevoie, respectivul organism. Fiecare stat membru ar trebui să comunice Comisiei și celorlalte state membre numele organismului competent.

(8) Statele membre ar trebui, în concertare cu Comisia, să pună în aplicare măsurile ce se impun pentru a se asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă nivelul de protecție prevăzut de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date4.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...