Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2235/2002 de adoptare a unui program comunitar pentru îmbunătățirea funcționării sistemelor de impozitare pe piața internă (Programul Fiscalis 2003-2007)
Număr celex: 32002D2235

Modificări (...)

În vigoare de la 17 decembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 2235/2002/CE
din 3 decembrie 2002
de adoptare a unui program comunitar pentru îmbunătățirea funcționării
sistemelor de impozitare pe piața internă (Programul Fiscalis 2003-2007)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

(1) În cadrul pieței interne, punerea în aplicare efectivă, uniformă și eficientă a legislației comunitare este esențială pentru buna funcționare a sistemelor de impozitare, în special pentru protejarea intereselor financiare naționale și comunitare prin combaterea fraudei și a evaziunii fiscale, evitând situațiile de denaturare a concurenței și reducând sarcinile fiscale asupra administrațiilor și asupra contribuabililor. Aplicarea efectivă, uniformă și eficientă revine Comunității, acționând în parteneriat cu statele membre.

(2) Decizia Parlamentului European și a Consiliului 888/98/CE din 30 martie 1998 de instituire a unui program de acțiune comunitară în vederea îmbunătățirii sistemelor de impozitare indirectă de pe piața internă (Programul Fiscalis)4 a contribuit în mod semnificativ la atingerea obiectivelor globale în perioada 1998-2002. În consecință, se consideră oportun ca programul Fiscalis să fie prelungit pe o perioadă de încă cinci ani.

(3) O cooperare eficientă, efectivă și extinsă între statele membre din prezent și viitoare, pe de o parte, și, pe de altă parte, între acestea și Comisie este importantă pentru buna funcționare a sistemelor de impozitare pe piața internă.

(4) Experiența dobândită de Comunitate în urma programului Fiscalis a arătat că schimburile, seminarele și exercițiile de control multilaterale au putut duce la atingerea obiectivelor programului prin reunirea funcționarilor din diferite administrații naționale pentru desfășurarea unor activități profesionale în comun. Astfel, aceste activități trebuie continuate, dar și extinse la domenii precum impozitul pe venit, pe capital și pe primele de asigurare.

(5) Instituirea și funcționarea unei infrastructuri de comunicare și schimb de informații joacă un rol vital în consolidarea sistemelor de impozitare în cadrul Comunității. În special sistemul de schimb de informații privind TVA (VIES), prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 218/92 din 27 ianuarie 1992 privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării indirecte (TVA)5, a arătat importanța tehnologiei informaționale în protejarea venitului, reducând în același timp sarcinile administrative.

(6) Pentru asigurarea unei aplicări uniforme a legislației comunitare, este esențial ca funcționarii fiscali să aibă un nivel înalt comun de înțelegere a legislației comunitare și a punerii acesteia în aplicare în statele membre din prezent și viitoare. Un astfel de nivel nu poate fi atins decât printr-o formare inițială și continuă eficientă asigurată de statele membre din prezent și viitoare. O acțiune comunitară suplimentară este utilă pentru coordonarea și încurajarea acestei pregătiri.

(7) Experiența câștigată prin programul Fiscalis a arătat că elaborarea și punerea în aplicare în mod coordonat a unui program comun de formare ar putea duce la atingerea obiectivelor acestui program, în special prin atingerea unui nivel înalt comun de înțelegere a legislației comunitare.

(8) S-a dovedit că, pentru facilitarea cooperării, funcționarii fiscali trebuie să aibă un nivel suficient de competențe lingvistice. În consecință, țările participante trebuie să asigure formarea lingvistică necesară pentru funcționarii care le reprezintă.

(9) Deși responsabilitatea principală pentru atingerea acestor obiective revine țărilor participante, este nevoie de o acțiune comunitară suplimentară pentru coordonarea activităților, precum și pentru asigurarea unei infrastructuri și a impulsului necesar.

Deoarece obiectivele măsurilor prevăzute în prezenta decizie nu pot fi realizate toate în mod satisfăcător de către țările participante, dar pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, date fiind amploarea și efectele acțiunii, Comunitatea poate adopta măsuri conform principiului subsidiarității prevăzut în art. 5 din Tratat. Conform principiului proporționalității prevăzut în articolul menționat anterior, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor în cauză.

(10) Prezenta decizie prevede, pentru întreaga durată a programului, un cadru financiar care reprezintă prima referință, în sensul pct. 33 din Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și îmbunătățirea procedurii bugetare6, pentru autoritatea bugetară în cadrul procedurii bugetare anuale.

(11) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei7,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...