Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1145/2002 privind măsurile comunitare de stimulare în domeniul ocupării forței de muncă
Număr celex: 32002D1145

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iunie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI nr. 1145/2002/CE
din 10 iunie 2002
privind măsurile comunitare de stimulare în domeniul
ocupării forței de muncă

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 129,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 3 aprilie 2002,

întrucât:

(1) art. 3 din Tratat prevede ca acțiunea Comunității să includă promovarea coordonării între politicile de ocupare a forței de muncă din statele membre, în vederea întăririi eficienței acestora prin elaborarea unei strategii coordonate de ocupare a forței de muncă.

(2) Consiliul European extraordinar privind ocuparea forței de muncă, întrunit la Luxemburg, la 20 și 21 noiembrie 1997, a lansat o strategie globală de ocupare a forței de muncă, strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă, care include coordonarea politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, pe baza liniilor directoare privind ocuparea forței de muncă convenite de comun acord (procesul de la Luxemburg), continuarea și dezvoltarea unei politici macroeconomice coordonate și a unei piețe interne eficiente, pentru a pune bazele unei creșteri susținute, a unui nou dinamism și a unui climat de încredere favorabil creșterii gradului de ocupare a forței de muncă. Această strategie include, de asemenea, mobilizarea mai sistematică a tuturor politicilor comunitare în sprijinul ocupării forței de muncă, atât a politicilor de încadrare, cât și a celor de sprijin.

(3) Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000 a stabilit un nou obiectiv strategic pentru Uniunea Europeană în vederea construirii unei economii competitive și dinamice bazate pe cunoaștere, capabilă să susțină o creșterea economică durabilă, însoțită de o îmbunătățire calitativă și cantitativă a ocupării forței de muncă și de o mai mare coeziune socială, restabilind astfel condițiile pentru o ocupare integrală a forței de muncă. În acest scop, a fost stabilită o nouă serie de obiective și de repere care au fost integrate într-o nouă metodă deschisă de coordonare la toate nivelurile, dublată de un rol de orientare și coordonare al Consiliului European mult mai important, pentru a asigura o direcție strategică mai coerentă și o monitorizare eficientă a rezultatelor obținute. Mai mult, acesta a solicitat ca revizuirea de la mijlocul mandatului a procesului de la Luxemburg să dea un nou avânt prin îmbogățirea liniilor directoare cu privire la ocuparea forței de muncă cu obiective mai concrete care să stabilească legături mai strânse cu alte domenii de politică relevante.

(4) un avantaj concret al Strategiei Europene privind ocuparea forței de muncă îl reprezintă cooperarea dintre statele membre în domeniul politicii privind ocuparea forței de muncă, menținându-se dreptul de a adopta decizii corespunzătoare condițiilor lor specifice. Un alt avantaj este că statele membre realizează un schimb de experiență, inclusiv cu privire la metodele de implicare a partenerilor sociali și a autorităților locale și regionale.

(5) Consiliul European a indicat, cu diverse ocazii, necesitatea definirii și colectării unor statistici comparabile și corecte și a indicatorilor din domeniul ocupării forței de muncă și al pieței muncii.

(6) Decizia Consiliului 2000/98/CE din 24 ianuarie 2000 de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă5 are ca obiectiv promovarea coordonării dintre statele membre cu privire la politicile privind ocuparea forței de muncă și piața muncii.

(7) Decizia Consiliului 98/171/CE din 23 februarie 1998 privind activitățile Comunității de analiză, cercetare și cooperare în domeniul ocupării forței de muncă și al pieței muncii6 prevede ca acest tip de activități să înceteze să aibă efect de la 31 decembrie 2000.

(8) prezenta decizie trebuie să asigure continuarea și dezvoltarea activităților lansate pe baza Deciziei 98/171/CE. La punerea în aplicare a activităților prevăzute de prezenta decizie, Comisia trebuie să țină seama în totalitate de rezultatele programului desfășurat în temeiul Deciziei 98/171/CE.

(9) măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii trebuie adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei7.

(10) prezenta decizie stabilește, pentru întreaga durată a activităților, cadrul financiar care constituie referința primară în sensul pct. 33 din Acordul Interinstituțional din 6 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și îmbunătățirea procedurii bugetare8 a autorității bugetare în cursul procedurii bugetare anuale,

DECID:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...