Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 6/2001 privind desenele sau modelele comunitare
Număr celex: 32002R0006

Modificări (...), Jurisprudență

În vigoare de la 05 ianuarie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 6/2002 AL CONSILIULUI
din 12 decembrie 2001
privind desenele sau modelele comunitare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât:

(1) Un sistem unificat de obținere a unui desen sau model comunitar, care să beneficieze de o protecție uniformă și care să producă efecte uniforme pe întreg teritoriul Comunității poate contribui la realizarea obiectivelor comunitare definite de tratat.

(2) Numai țările din Benelux au introdus o legislație uniformă pentru protecția desenelor sau a modelelor. În celelalte state membre, protecția desenelor sau a modelelor este reglementată de dreptul intern și este limitată la teritoriul statului membru în cauză. Prin urmare, desene sau modele identice pot să beneficieze de protecție diferită în funcție de statul membru și care să acopere proprietari diferiți, ceea ce determină în mod inevitabil anumite conflicte cu ocazia schimburilor între statele membre.

(3) Diferențele considerabile existente între legislațiile statelor membre care reglementează desenele sau modelele constituie atât obstacole, cât și surse de denaturare a concurenței la nivel comunitar. Spre deosebire de comerțul intern cu produse care încorporează un desen sau un model și de concurența la nivel intern dintre aceste produse, comerțul și concurența în Comunitate sunt împiedicate și denaturate de numărul important de cereri, birouri, proceduri, reglementări, drepturi exclusive limitate la o anumită țară, precum și de cheltuielile administrative cumulate care implică taxe și costuri foarte mari pentru solicitant. Directiva 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale4 contribuie la îmbunătățirea acestei situații.

(4) Limitarea protecției desenelor sau modelelor la teritoriul diferitelor state membre, fie că legislațiile acestora sunt sau nu apropiate, poate determina o fragmentare a pieței interne în cazul produselor care încorporează un desen sau un model ce face obiectul unor drepturi interne deținute de persoane diferite, fapt care poate constitui un obstacol în calea liberei circulații a mărfurilor.

(5) În consecință, este necesară crearea unui desen sau model comunitar direct aplicabil în fiecare stat membru, deoarece numai astfel, prin prezentarea unei cereri unice în fața Oficiului de armonizare din cadrul pieței interne (mărci, desene și modele), după o procedură unică și în temeiul unei legislații unice, se poate obține protecția unui desen sau model pe un teritoriu unic care să cuprindă toate statele membre.

(6) Având în vedere că obiectivele acțiunii preconizate, respectiv protejarea unui desen sau a unui model pe un teritoriu unic care să cuprindă toate statele membre, date fiind importanța și efectele creării unui desen sau model comunitar și a unei autorități comunitare în materie, nu pot fi îndeplinite într-un mod satisfăcător prin acțiunea izolată a fiecărui stat membru, ci pot fi realizate mai bine prin acțiune la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în temeiul principiului subsidiarității consacrat de art. 5 din tratat. Conform principiului proporționalității enunțat în articolul în cauză, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor menționate.

(7) Protecția sporită a esteticii industriale încurajează autorii individuali să contribuie la afirmarea superiorității comunitare în domeniu, favorizând, în același timp, inovația și dezvoltarea de noi produse și investițiile în producerea acestora.

(8) Este, așadar, esențial pentru economia comunitară să se instituie un sistem de protecție a desenelor sau modelelor mai accesibil și mai bine adaptat la necesitățile pieței interne.

(9) Dispozițiile materiale din prezentul regulament referitoare la legislația privind desenele sau modelele ar trebui aliniate la dispozițiile corespunzătoare din Directiva 98/71/CE.

(10) Acordarea protecției pentru desene sau modele unor caracteristici impuse exclusiv de o funcție tehnică nu ar trebui să perturbe inovația tehnologică, înțelegându-se faptul că protecția desenului sau modelului în cauză nu înseamnă că acesta trebuie să prezinte un anumit caracter estetic. De asemenea, nu trebuie perturbată interoperabilitatea produselor de fabricație diferită prin extinderea protecției asupra unor desene sau modele de componente mecanice. Așadar, caracteristicile unui desen sau model care sunt excluse de la protecție pentru aceste motive nu trebuie luate în considerare pentru a aprecia dacă alte caracteristici ale desenului sau modelului în cauză îndeplinesc condițiile pentru a obține protecția.

(11) Cu toate acestea, componentele mecanice ale produselor modulare pot constitui un element important al caracteristicilor inovatoare ale respectivelor produse și un atu important pentru comercializarea acestora, astfel încât trebuie să se prevadă și pentru ele posibilitatea de a beneficia de sistemul de protecție în cauză.

(12) Protecția nu trebuie extinsă asupra pieselor care nu sunt vizibile la o utilizare normală a produsului și nici asupra caracteristicilor unei piese care nu sunt vizibile după montarea acesteia sau asupra caracteristicilor unor piese care, luate separat, nu îndeplinesc cerințele de noutate și de caracter individual. Caracteristicile unui desen sau model care sunt excluse de la protecție pentru aceste motive nu trebuie luate în considerare, în consecință, pentru a evalua dacă alte caracteristici ale acelui desen sau model îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de protecție.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...