Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 96/2000 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)
Număr celex: 32000L0096

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

În vigoare de la 13 februarie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la data de 8 noiembrie 2002 (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 15 mai 2001, Poziția comună a Consiliului din 4 decembrie 2001 și Decizia Parlamentului European din 10 aprilie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 18 decembrie 2002 și Decizia Consiliului din 16 decembrie 2002.

întrucât

(1) Obiectivele politicii de mediu a Comunității sunt, în special, conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, protecția sănătății umane și utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale. Această politică se bazează pe principiul precauției, precum și pe principiul acțiunii preventive, pe principiul remedierii cu prioritate la sursă a daunelor aduse mediului și pe principiul "poluatorul plătește".

(2) Programul comunitar de politică și acțiune în domeniul mediului și al dezvoltării durabile ("Al cincilea program de acțiune în domeniul mediului") prevede că realizarea unei dezvoltări durabile necesită modificări profunde ale tipurilor actuale de creștere, producție, consum și conduită și preconizează, între altele, reducerea risipei de resurse naturale și prevenirea poluării. Acest program menționează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca fiind unul dintre domeniile țintă care trebuie reglementate, în vederea aplicării principiilor prevenirii, valorificării și eliminării sigure a deșeurilor.

(3) Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare de gestionare a deșeurilor prevede că, în măsura în care nu se poate evita producerea deșeurilor, este necesar ca acestea să fie refolosite sau să se valorifice materiile sau energia pe care le conțin.

(4) În Rezoluția sa din 24 februarie 1997 privind o strategie comunitară de gestionare a deșeurilor, Consiliul insistă asupra necesității de a încuraja valorificarea deșeurilor în vederea reducerii cantității de deșeuri eliminate și a economisirii resurselor naturale, în special prin refolosirea, reciclarea, compostarea și valorificarea energetică a deșeurilor, și a recunoscut faptul că alegerea soluțiilor în fiecare caz în parte trebuie să țină seama de efectele de mediu și economice, dar că, până la realizarea de progrese științifice și tehnice și dezvoltarea de analize ale ciclului de viață, sunt de preferat refolosirea și valorificarea materialelor, deoarece acestea reprezintă cele mai bune soluții din punct de vedere ecologic. De asemenea, Consiliul a invitat Comisia să instituie, de îndată ce este posibil, continuările necesare ale proiectelor din cadrul programului privind fluxurile prioritare de deșeuri, în special DEEE.

(5) În rezoluția din 14 noiembrie 1996, Parlamentul European invită Comisia să prezinte propuneri de directive privind anumite fluxuri prioritare de deșeuri, inclusiv deșeuri de echipamente electrice și electronice, și să fundamenteze aceste propuneri pe principiul responsabilității producătorului. În aceeași rezoluție, Parlamentul European invită Consiliul și Comisia să prezinte propuneri de reducere a volumului de deșeuri.

(6) Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deșeurile prevede că se pot adopta reglementări specifice, prin directive individuale, pentru cazuri particulare sau pentru completarea Directivei 75/442/CEE cu privire la gestionarea categoriilor de deșeuri speciale.

(7) Cantitatea de DEEE produse în Comunitate crește rapid. Prezența componentelor periculoase în echipamentele electrice și electronice (EEE) reprezintă o problemă importantă în faza de gestionare a deșeurilor, iar reciclarea DEEE nu se realizează la un nivel suficient.

(8) Obiectivul de îmbunătățire a gestionării DEEE nu poate fi atins în mod eficient dacă statele membre acționează separat. În special, abordările naționale diferite ale principiului responsabilității producătorului pot duce la deosebiri considerabile la nivelul sarcinii financiare suportate de agenții economici. Diferențele între politicile naționale privind gestionarea DEEE compromit eficiența politicilor de reciclare. Din acest motiv, trebuie să se prevadă criterii esențiale la nivel comunitar.

(9) Este necesar să se aplice dispozițiile prezentei directive produselor și producătorilor, indiferent de tehnica de vânzare folosită, în special vânzarea la distanță și vânzarea electronică. În această privință, este necesar ca obligațiile producătorilor și distribuitorilor care utilizează canale de vânzare la distanță sau de vânzare electronică să aibă, în măsura posibilului, aceeași formă și să se aplice uniform, pentru a evita ca agenții care utilizează celelalte canale de distribuție să nu trebuiască să suporte costurile care rezultă din dispozițiile prezentei directive în ceea ce privește DEEE vândute prin canalele de vânzare la distanță sau de vânzare electronică.

(10) Este necesar ca prezenta directivă să înglobeze toate echipamentele electrice și electronice utilizate de consumatori, precum și echipamentele electrice și electronice destinate utilizării profesionale. Este important ca prezenta directivă să se aplice fără a aduce atingere legislației comunitare privind cerințele de securitate și sănătate care protejează toți agenții care intră în contact cu DEEE, precum și legislației comunitare specifice privind gestionarea deșeurilor, în special Directiva Consiliului 91/157/CEE din 18 martie 1991 privind bateriile și acumulatoarele care conțin anumite substanțe periculoase.

(11) Se impune revizuirea, de îndată ce este posibil, a Directivei 91/157/CEE, în special în temeiul dispozițiilor prezentei directive.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...