Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 95/2002 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Număr celex: 32002L0095

Modificări (...)

În vigoare de la 13 februarie 2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 noiembrie 2002,

întrucât:

(1) Neconcordanțele dintre dispozițiile legale sau măsurile administrative adoptate de statele membre în ceea ce privește restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase în echipamente electrice și electronice ar putea crea bariere în calea comerțului și ar putea denatura concurența în cadrul Comunității și, ca urmare, ar putea avea un impact direct asupra instituirii și funcționării pieței interne. Este, prin urmare, necesar să se realizeze o apropiere a legislațiilor statelor membre în acest domeniu și să se contribuie la protecția sănătății umane și la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

(2) Consiliul European, reunit la Nisa pe 7, 8 și 9 decembrie 2000, a confirmat Rezoluția Consiliului din 4 decembrie 2000 privind principiul precauției.

(3) Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare pentru gestionarea deșeurilor subliniază nevoia de a reduce conținutul de substanțe periculoase din deșeuri și evidențiază beneficiile potențiale ale normelor comunitare de limitare a prezenței acestor substanțe în produse și în procesele de producție.

(4) Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind un program de acțiune comunitară de combatere a poluării mediului cu cadmiu invită Comisia să elaboreze fără întârziere măsuri specifice pentru un asemenea program. Sănătatea umană trebuie de asemenea protejată și trebuie pusă în aplicare o strategie generală care să limiteze în special folosirea cadmiului și să stimuleze cercetarea asupra înlocuitorilor acestuia. Rezoluția pune accent pe faptul că folosirea cadmiului ar trebui limitată la cazurile în care nu există alternative adecvate mai sigure.

(5) Cercetările existente arată că măsurile privind colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) conform Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2000/96/CE din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt necesare pentru a reduce problemele de gestionare a deșeurilor legate de metalele grele și de materialele ignifuge în cauză. Cu toate că s-au luat aceste măsuri, părți semnificative de DEEE vor continua să se găsească pe traseele actuale de eliminare. Chiar dacă DEEE s-ar colecta separat și ar fi supuse unor procese de reciclare, conținutul lor de mercur, cadmiu, plumb, crom VI, BPB și DEPB ar putea prezenta riscuri pentru sănătate sau pentru mediu.

(6) Luând în considerare fezabilitatea tehnică și economică, cea mai eficientă cale de a asigura reducerea semnificativă a riscurilor pentru sănătate și mediu pe care le pot prezenta aceste substanțe și de a atinge nivelul ales de protecție din Comunitate este înlocuirea acelor substanțe din echipamentele electrice și electronice cu materiale sigure sau mai sigure. Este posibil ca restricționarea folosirii acestor substanțe periculoase să mărească posibilitățile și rentabilitatea economică ale reciclării DEEE și să scadă impactul negativ asupra sănătății lucrătorilor din instalațiile de reciclare.

(7) Substanțele cuprinse în prezenta directivă fac obiectul unei cercetări științifice aprofundate și al unei evaluări și au fost supuse unei serii de măsuri atât la nivel comunitar, cât și la nivel național.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta directivă iau în considerare liniile directoare și recomandările internaționale existente și se bazează pe evaluarea informațiilor științifice și tehnice disponibile. Măsurile sunt necesare pentru a atinge nivelul ales de protecție a sănătății umane și animale și a mediului, având în vedere riscurile pe care absența acestor măsuri ar putea să le creeze în Comunitate. Se recomandă ca măsurile să fie revizuite și adaptate, dacă este necesar, astfel încât să țină cont de informațiile științifice și tehnice disponibile.

(9) Prezenta directivă ar trebui aplicată fără a aduce atingere legislației comunitare privind cerințele de securitate și de sănătate și legislației comunitare specifice privind gestionarea deșeurilor, în special Directivei Consiliului 91/157/CEE din 18 martie 1991 privind bateriile și acumulatoarele care conțin anumite substanțe periculoase.

(10) Ar trebui luată în considerare dezvoltarea tehnică a echipamentelor electrice și electronice fără metale grele, DEPB și BPB. Imediat ce apare o dovadă științifică și luând în considerare principiul precauției, trebuie examinată interzicerea altor substanțe periculoase și înlocuirea

(11) Scutirile de la cerința de a înlocui aceste substanțe trebuie acordate dacă nu este posibilă înlocuirea din punct de vedere științific și tehnic sau dacă efectele negative asupra mediului sau sănătății determinate de înlocuire pot depăși avantajele prezentate de înlocuire pentru om și mediu. Înlocuirea substanțelor periculoase din echipamentele electrice și electronice trebuie efectuată astfel încât să fie compatibilă cu sănătatea și securitatea utilizatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE).

(12) Dat fiind faptul că refolosirea, renovarea și prelungirea duratei de viață a produselor este avantajoasă, este necesar să existe piese de schimb.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...