Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 716/2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor străine
Număr celex: 32007R0716

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 29 iunie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 716/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ȘI AL CONSILIULUI
din 20 iunie 2007
privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea
filialelor străine
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Statisticile comunitare periodice și de bună calitate privind structura și activitatea filialelor străine din întreaga economie sunt esențiale pentru a evalua corect impactul întreprinderilor asupra cărora se exercită un control străin asupra economiei Uniunii Europene. Astfel de statistici ar putea facilita, de asemenea, monitorizarea eficienței pieței interne și integrarea progresivă a economiilor în contextul globalizării. În acest context, întreprinderile multinaționale joacă un rol central, însă și întreprinderile mici și mijlocii pot face obiectul controlului străin.

(2) Punerea în aplicare și revizuirea Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) și a Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), precum și negocierile prezente și viitoare legate de noi acorduri necesită informații statistice relevante, care să fie disponibile pentru a sprijini negocierile.

(3) Pentru a pregăti politicile economice, privind concurența, întreprinderile, cercetarea, dezvoltarea tehnică, precum și de ocupare a forței de muncă, în contextul procesului de liberalizare, sunt necesare statistici privind filialele străine, pentru a măsura efectele directe și indirecte ale controlului străin asupra ocupării forței de muncă, salariilor și productivității în anumite țări și sectoare.

(4) Informațiile furnizate în temeiul legislației comunitare existente sau colectate în statele membre sunt insuficiente, inadecvate sau insuficient comparabile pentru a putea constitui o bază fiabilă în activitatea Comisiei.

(5) Regulamentul (CE) nr. 184/2005(3) stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică a statisticilor comunitare privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe. Deoarece statisticile privind balanța de plăți acoperă doar parțial datele incluse în GATS, este esențial să se elaboreze periodic statistici detaliate privind filialele străine.

(6) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere(4) și Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar(5) au stabilit un cadru comun pentru culegerea, compilarea, transmiterea și evaluarea statisticilor comunitare privind structura și activitatea întreprinderilor în cadrul Comunității.

(7) Compilarea conturilor naționale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate(6) necesită statistici de întreprindere comparabile, complete și fiabile privind filialele străine.

(8) Luate în considerare în ansamblu, manualul privind statisticile de comerț internațional cu servicii al Organizației Națiunilor Unite, manualul privind balanța plăților (a 5-a ediție) al Fondului Monetar Internațional, definiția-model a investițiilor străine directe și manualul privind indicatorii globalizării economice al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică definesc normele generale de compilare a unor statistici internaționale comparabile privind filialele străine.

(9) Producerea de statistici comunitare specifice este reglementată de normele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare(7).

(10) Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv realizarea de standarde statistice comune pentru producerea de statistici comparabile privind filialele străine, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, având în vedere amploarea sau efectele acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, așa cum este enunțat în articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar atingerii acestui obiectiv.

(11) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(8).

(12) Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită de a adapta definițiile din anexele I și II și nivelul de detaliere din anexa III, precum și de a face orice modificări ulterioare care se impun la anexele I și II, de a pune în aplicare rezultatele studiilor pilot și de a defini standardele de calitate comune adecvate și conținutul și periodicitatea rapoartelor de calitate. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentului regulament și să completeze prezentul regulament prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...