Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2320/2002 privind introducerea unor reguli comune în domeniul siguranței aviației civile (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002R2320

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 30 decembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (CE)
nr. 2320/2002
din 16 decembrie 2002
privind introducerea unor reguli comune în domeniul
siguranței aviației civile
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere concluziile Consiliului pentru Transporturi din 16 octombrie 2001, în special alin. (9),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 15 noiembrie 2002,

întrucât:

(1) Actele criminale comise la New York și Washington la 11 septembrie 2001 demonstrează că terorismul constituie una dintre cele mai grave amenințări pentru idealurile democrației și libertății și valorile păcii, valori care reprezintă însăși esența Uniunii Europene.

(2) Protecția cetățenilor în cadrul Comunității Europene trebuie asigurată în aviația civilă în permanență, prin prevenirea unor acte de intervenție ilegală.

(3) Fără a aduce atingere reglementărilor din statele membre în domeniul siguranței naționale și măsurilor care trebuie aplicate în temeiul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, aceste obiective se realizează prin adoptarea unor dispoziții corespunzătoare în domeniul politicii privind transportul aerian care să instituie norme de bază comune, bazate pe recomandările curente cuprinse în documentul nr. 30 al Conferinței europene a aviației civile (CEAC). Este necesar ca unele competențe să fie delegate Comisiei, pentru ca aceasta să adopte măsurile detaliate de aplicare corespunzătoare. Pentru a preveni actele de intervenție ilegală, unele din măsurile de aplicare ar trebui clasificate ca documente secrete interzise publicării.

(4) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(5) Diversele tipuri de activități din aviația civilă nu fac neapărat obiectul acelorași tipuri de amenințări. Prin urmare, măsurile detaliate de aplicare trebui să fie adaptate în mod corespunzător la circumstanțele specifice fiecărei activități și la caracterul sensibil al anumitor măsuri.

(6) La aeroporturile mici, aplicarea unor norme de bază comune ar putea fi disproporționată sau punerea lor în aplicare ar putea fi imposibilă din motive practice obiective. Într-o astfel de situație, autoritățile competente din statele membre ar trebui să dispună de posibilitatea de a aplica măsuri alternative care să asigure un nivel corespunzător de protecție. Comisia ar trebui să examineze dacă aceste măsuri se justifică din motive practice și obiective și dacă asigură un nivel de protecție corespunzător.

(7) Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, (Convenția de la Chicago) prevede deja norme minime pentru asigurarea securității în aviația civilă.

(8) În vederea atingerii obiectivelor prevăzute de prezentul regulament, fiecare stat membru ar trebui să adopte un program național de siguranță a aviației civile, precum și un program corespunzător de control al calității și un program de formare.

(9) Dată fiind diversitatea părților implicate în punerea în aplicare a măsurilor de securitate la nivel național, este necesar ca fiecare stat membru să desemneze o autoritate competentă unică, responsabilă cu coordonarea și monitorizarea aplicării programelor de securitate aeriană.

(10) Statelor membre ar trebui să li se acorde posibilitatea de a aplica măsuri mai stricte.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...