Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1592/2002 privind regulile comune în domeniul aviației civile și înființarea unei Agenții europene de siguranță a aviației (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002R1592

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 07 septembrie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (CE)
nr. 1592/2002
din 15 iulie 2002
privind regulile comune în domeniul aviației civile și înființarea
unei Agenții europene de siguranță a aviației
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat3,

întrucât:

___________

1 JO C 154 E, 29.05.2001, p. 1.

2 JO C 221, 07.08.2001, p. 38.

3 Avizul Parlamentului European din 5 septembrie 2001 (JO C 72 E, 21.03.2002, p. 146), poziția comună a Consiliului din 19 decembrie 2001 (JO C 58 E, 05.03.2002, p. 44) și decizia Parlamentului European din 9 aprilie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 18 iunie 2002.

(1) În aviația civilă este necesară asigurarea în permanență a unui nivel ridicat și unitar de protecție a cetățenilor europeni, prin adoptarea unor reguli de siguranță comune și a unor măsuri care garantează respectarea de către produsele, persoanele și organismele din cadrul Comunității a acestor reguli, precum și a regulilor adoptate în domeniul protecției mediului. În acest fel este facilitată libera circulație a mărfurilor, persoanelor și organismelor în cadrul pieței interne.

(2) În consecință, produsele aeronautice trebuie să facă obiectul unei certificări, pentru a se verifica dacă îndeplinesc cerințele esențiale privind navigabilitatea și cerințele de protecția mediului în domeniul aviației civile. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament este necesară elaborarea unor cerințe obligatorii adecvate privind exploatarea aeronavelor și calificarea personalului navigant, precum și privind aplicarea regulamentului la aeronavele din țări terțe și, ulterior, la alte aspecte de siguranță a aviației civile.

(3) Pentru a răspunde preocupărilor sporite privind sănătatea și bunăstarea călătorilor în timpul zborului, este necesar ca aeronavele să fie astfel concepute încât să ofere o mai bună protecție a siguranței și sănătății călătorilor.

(4) Este necesar să se ia măsuri imediate pe baza rezultatelor anchetelor asupra catastrofelor aeriene, mai ales atunci când acestea se datorează unor defecte de concepție a aeronavelor și/sau unor aspecte legate de exploatare, pentru a restabili încrederea consumatorilor în transportul aerian.

(5) Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944 ("Convenția de la Chicago"), la care au aderat toate statele membre, prevede deja norme minime care vizează controlul siguranței aviației civilă, precum și aspectele conexe de protecție a mediului. Cerințele esențiale ale Comunității și regulile adoptate pentru aplicarea acestora trebuie să ofere siguranța îndeplinirii de către statele membre a obligațiilor care decurg din Convenția de la Chicago, inclusiv cele privind țări terțe.

(6) Produsele, piesele și echipamentele aeronautice trebuie să fie certificate din momentul în care se constată îndeplinirea de către acestea a cerințelor esențiale de navigabilitate și de protecție a mediului stabilite de Comunitate în conformitate cu normele instituite de Convenția de la Chicago. Comisia trebuie să fie împuternicită să elaboreze normele de aplicare necesare.

(7) În vederea atingerii obiectivelor comunitare în ceea ce privește libera circulație a mărfurilor, persoanelor și serviciilor, precum și în ceea ce privește politica comună în domeniul transporturilor, statele membre trebuie să accepte, fără alte cerințe sau evaluări, produsele, piesele și echipamentele, organismele sau persoanele certificate în conformitate cu prezentul regulament și regulile sale de aplicare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...