Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1406/2002 de înființare a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32002R1406

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 05 august 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (CE)
nr. 1406/2002
din 27 iunie 2002
de înființare a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 80 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 251 din Tratat4,

___________

1 JO C 120 E, 24.04.2001, p. 83 și JO C 103 E, 30.04.2002, p. 184.

2 JO C 221, 07.08.2001, p. 64.

3 JO C 357, 14.12.2001, p. 1.

4 Avizul Parlamentului European din 14 iunie 2001 (JO C 53 E, 28.02.2002, p. 312), poziția comună a Consiliului din 7 martie 2002 (JO C 119 E, 22.05.2002, p. 27) și decizia Parlamentului European din 12 iunie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 25 iunie 2002.

întrucât:

(1) Un mare număr de măsuri legislative au fost adoptate în Comunitate pentru mărirea siguranței și prevenirea poluării în transporturile maritime. Pentru a fi eficientă, dispozitivul legislativ trebuie să fie aplicat în mod corespunzător și uniform pe tot cuprinsul Comunității. În acest fel se asigură condițiile unei concurențe echitabile, se reduce denaturarea concurenței rezultată din avantajele economice pe care le extrag navele neconforme și se recompensează actorii maritimi serioși.

(2) Anumite sarcini care în prezent sunt îndeplinite la nivel comunitar sau național ar putea fi executate de un organism specializat. Într-adevăr, se simte nevoia unui sprijin tehnic și științific și a unui nivel ridicat de expertiză stabilă pentru aplicarea corespunzătoare a legislației comunitare în domeniul siguranței maritime și al prevenirii poluării cauzate de navele maritime și pentru monitorizarea aplicării acestei legislații și evaluarea eficienței măsurilor deja în vigoare. De aceea este necesar ca, în cadrul structurii instituționale existente și cu respectarea echilibrului de puteri din Comunitate, să se înființeze o Agenție Europeană pentru Siguranță Maritimă ("Agenția").

(3) În linii mari, Agenția ar trebui să reprezinte organismul tehnic care furnizează Comunității mijloacele necesare pentru a acționa eficient în scopul îmbunătățirii normelor referitoare la siguranța maritimă în ansamblu, precum și la prevenirea poluării cauzate de navele maritime. Agenția urmează să sprijine Comisia în procesul continuu de actualizare și dezvoltare a legislației comunitare în domeniul siguranței maritime și al prevenirii poluării de către navele maritime și să asigure sprijinul necesar pentru o punere în aplicare convergentă și eficientă a acestei legislații în întreg spațiul comunitar, ajutând Comisia la îndeplinirea sarcinilor care-i sunt atribuite prin legislația comunitară prezentă și viitoare în domeniul siguranței maritime și al prevenirii poluării cauzate de navele maritime.

(4) În vederea realizării corespunzătoare a obiectivelor pentru care se înființează Agenția, este necesar ca aceasta să îndeplinească o serie de alte sarcini importante menite să îmbunătățească siguranța maritimă și prevenirea poluării cauzate de navele maritime în apele teritoriale ale statelor membre. În acest sens, Agenția ar trebui să conlucreze cu statele membre în vederea organizării unor activități corespunzătoare de formare profesională privind controlul statului de port și competența statului al cărui pavilion îl arborează nava și pentru asigurarea asistenței tehnice în legătură cu punerea în aplicare a legislației comunitare. Agenția ar trebui să faciliteze cooperarea dintre statele membre și Comisie conform celor prevăzute în Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2002/59/CE din 27 iunie 2002 privind înființarea unui sistem comunitar de monitorizare și informare în domeniul traficului navelor maritime și de abrogare a Directivei Consiliului 93/75/CEE1, și anume prin crearea și exploatarea oricărui sistem de informare necesar pentru atingerea obiectivelor din această directivă, cât și cooperarea în activitățile de investigație a accidentelor maritime grave. Agenția trebuie să furnizeze Comisiei și statelor membre informații și date obiective, fiabile și comparabile în domeniul siguranței maritime și al prevenirii poluării cauzate de navele maritime, pentru a le da posibilitatea să adopte inițiativele necesare pentru îmbunătățirea măsurilor deja în vigoare și evaluarea eficienței acestora. Este necesar să pună la dispoziția statelor candidate la aderare know-how comunitar în domeniul securității maritime. Agenția trebuie să fie deschisă participării acestor state ca și a altor țări terțe care au încheiat acorduri cu Comunitatea prin care acestea adoptă și pun în aplicare legislația comunitară în domeniul siguranței maritime și al prevenirii poluării cauzate de navele maritime.

___________

1 Vezi pagina 10 din prezentul Jurnal Oficial.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...