Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1165/1998 privind statisticile pe termen scurt
Număr celex: 31998R1165

Modificări (...), Referințe (4)

În vigoare de la 05 iunie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1165/98
din 19 mai 1998
privind statisticile pe termen scurt

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 213,

având în vedere proiectul de regulament prezentat de Comisie1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

având în vedere avizul Institutului Monetar European4,

(1) întrucât Directiva Consiliului 72/211/CEE din 30 mai 1972 privind statisticile coordonate cu privire la ciclul de afaceri în marea și mica industrie5 și Directiva Consiliului 78/166/CEE din 13 februarie 1978 privind statisticile coordonate privind ciclul de afaceri în construcțiile de clădiri și construcțiile civile6, care au drept obiectiv furnizarea unui set de statistici coerente, nu au putut ține cont de schimbările economice și tehnice;

(2) întrucât, între timp, Uniunea Europeană a înregistrat progrese suplimentare pe calea integrării; întrucât noile politici și linii directoare în domeniul economic, al concurenței, social, ambiental și al întreprinderilor necesită inițiative și decizii bazate pe statistici fiabile; întrucât informațiile furnizate în conformitate cu legislația comunitară existentă sau disponibilă în statele membre sunt parțial inadecvate sau insuficient comparabile pentru a reprezenta o bază fiabilă pentru activitatea Comunităților;

(3) întrucât viitoarea Bancă Centrală Europeană are nevoie de statistici rapide pe termen scurt în vederea evaluării dezvoltării economice în statele membre în contextul politicii europene monetare unice;

(4) întrucât este necesară standardizarea pentru satisfacerea cerințelor comunitare de informații privind convergența economică;

(5) întrucât este necesar să fie disponibile statistici fiabile și rapide în vederea raportării cu privire la dezvoltarea economică din fiecare stat membru al Uniunii Europene în cadrul politicii economice a Uniunii;

(6) întrucât întreprinderile și asociațiile profesionale ale acestora au nevoie de astfel de informații pentru a își putea înțelege propriile piețe și pentru a cunoaște activitățile și performanțele propriului sector, la nivel național și internațional;

(7) întrucât elaborarea conturilor naționale în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale comunitare7 necesită dezvoltarea unor surse statistice comparabile, complete și fiabile;

(8) întrucât, prin Decizia 92/326/CEE8, Consiliul a adoptat un program pe doi ani (1992 și 1993) de dezvoltare a statisticilor europene privind serviciile; întrucât acest program include elaborarea statisticilor armonizate atât la nivel național, cât și la nivel internațional, în special în ceea ce privește comerțul distributiv;

(9) întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, crearea normelor statistice comune care permit producerea statisticilor armonizate este o acțiune ce poate fi întreprinsă eficient numai la nivel comunitar și întrucât acestea se vor aplica în fiecare stat membru sub autoritatea organismelor și instituțiilor care au sarcina elaborării statisticilor oficiale;

(10) întrucât cea mai bună metodă de evaluare a ciclului de afaceri constă în elaborarea statisticilor în conformitate cu principiile metodologice și definițiile comune ale caracteristicilor; întrucât numai pe baza elaborării coordonate se pot elabora statistici armonizate cu fiabilitatea, viteza, flexibilitatea și gradul de detaliere necesar pentru satisfacerea cerințelor Comisiei și întreprinderilor;

(11) întrucât ajustarea sezonieră și calcularea seriilor de tendințe ciclice pentru datele naționale pot fi realizate cel mai bine de către autoritățile statistice naționale; întrucât transmiterea datelor ajustate sezonier și a seriilor de tendințe ciclice către Comisie (Eurostat) va conduce la creșterea coerenței între datele difuzate la nivel național și cele difuzate la nivel internațional;

(12) întrucât unitățile tip de activitate (UTA) corespund uneia sau mai multor sub-diviziuni ale întreprinderii; întrucât, pentru ca o UTA să fie observabilă, sistemul informațional al întreprinderii trebuie să fie capabil să indice sau să calculeze pentru fiecare UTA cel puțin valoarea producției, consumul intermediar, costul manoperei, excedentul de exploatare și forța de muncă ocupată și formarea brută de capital fix; întrucât UTA care se regăsesc într-o anumită rubrică a clasificării statistice a activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) pot realiza produse din afara grupei omogene, datorită activităților secundare asociate acestora, care nu pot fi identificate separat din documentele contabile disponibile; întrucât întreprinderea este identică UTA atunci când se dovedește imposibil pentru o întreprindere să indice sau să calculeze informații referitoare la toate variabilele enumerate în listă pentru una sau mai multe sub-diviziuni operaționale;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...