Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 78/1998 privind supravegherea suplimentară a societăților de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare
Număr celex: 31998L0078

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 05 decembrie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI nr. 98/78/CE
din 27 octombrie 1998
privind supravegherea suplimentară a societăților de asigurare care
fac parte dintr-un grup de asigurare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 57 alin. (2),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la art. 189b din Tratat(3),

(1) întrucât prima Directivă a Consiliului nr. 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la inițierea și desfășurarea activității de asigurare directă, alta decât asigurarea de viață(4) și prima Directivă a Consiliului nr. 79/267/CEE din 5 martie 1979 privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la inițierea și desfășurarea activității de asigurare directă de viață(5) impun societăților de asigurare să aibă o marjă de solvabilitate;

(2) întrucât, în conformitate cu Directiva Consiliului nr. 92/49/CEE din 18 iunie 1992 privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la asigurarea directă, altele decât asigurarea de viață și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE(6), și cu Directiva Consiliului 92/96/CEE din 10 noiembrie 1992 privind coordonarea legilor, reglementărilor și dispozițiilor administrative referitoare la asigurarea directă de viață și de modificare a Directivelor 79/267/CEE și 90/619/CEE(7), inițierea și desfășurarea activității de asigurare sunt condiționate de acordarea unei autorizații oficiale unice, eliberată de autoritățile statului membru în care societatea de asigurare își are sediul social (statul membru de origine); întrucât o astfel de autorizație permite societății respective să își desfășoare activitatea pe tot teritoriul Comunității, în conformitate fie cu dreptul de stabilire, fie cu libertatea de a presta servicii; întrucât autoritățile competente din statele membre de origine răspund de supravegherea solidității financiare a societăților de asigurare, inclusiv de solvabilitatea acestora;

(3) întrucât măsurile referitoare la supravegherea suplimentară a societăților de asigurare dintr-un grup de asigurare ar trebui să permită autorităților care supraveghează o societate de asigurare să facă o evaluare mai bine fondată a situației financiare a acesteia; întrucât o asemenea supraveghere suplimentară ar trebui să aibă în vedere anumite societăți care nu fac în prezent obiectul supravegherii în conformitate cu directivele comunitare; întrucât prezenta directivă nu implică în nici un fel faptul că statele membre trebuie să realizeze o supraveghere a acestor societăți în mod individual;

(4) întrucât, pe piața comună a asigurărilor, societățile de asigurare sunt în concurență directă unele cu altele și, în consecință, regulile referitoare la cerințele de capital trebuie să fie echivalente; întrucât, în acest scop, criteriile aplicate pentru determinarea supravegherii suplimentare nu trebuie lăsate exclusiv la latitudinea statelor membre; întrucât adoptarea unor reguli de bază comune este în interesul Comunității, în sensul că previne denaturarea regulilor concurenței; întrucât este necesar să se elimine anumite divergențe între legile statelor membre cu privire la normele prudențiale care reglementează societățile de asigurare dintr-un grup de asigurare;

(5) întrucât abordarea adoptată constă în realizarea unei armonizări esențiale, necesare și suficiente pentru a se ajunge la o recunoaștere reciprocă a sistemelor de control prudențial în domeniu; întrucât scopul prezentei directive este în principal de a proteja interesele persoanelor asigurate;

(6) întrucât anumite dispoziții din prezenta directivă definesc niște standarde minime; întrucât un stat membru de origine poate să stabilească reguli mai stricte pentru societățile de asigurare autorizate de propriile sale autorități competente;

(7) întrucât prezenta directivă prevede supravegherea suplimentară a oricărei societăți de asigurare care este o societate participativă în cel puțin o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate de asigurare dintr-o țară terță și, potrivit altor dispoziții, supravegherea suplimentară a oricărei societăți de asigurare a cărei societate mamă este o societate holding de asigurare, o societate de reasigurare, o societate de asigurare dintr-o țară terță sau un holding mixt de asigurare; întrucât supravegherea societăților de asigurare pe bază individuală de către autoritățile competente rămâne principiul esențial al supravegherii activității de asigurare;

(8) întrucât este necesar să se calculeze o situație de solvabilitate ajustată pentru societățile de asigurare ce fac parte dintr-un grup de asigurare; întrucât autoritățile competente din Comunitate aplică diferite metode pentru a ține cont de efectele pe care le poate avea asupra situației financiare a unei societăți de asigurare faptul că aceasta face parte dintr-un grup de asigurare; întrucât prezenta directivă stabilește trei metode de realizare a acestui calcul; întrucât se acceptă principiul potrivit căruia aceste metode sunt echivalente din punct de vedere prudențial;

(9) întrucât solvabilitatea unei societăți de asigurare subsidiară afiliate unui holding de asigurare, unei societăți de reasigurare sau unei societăți de asigurare dintr-o țară terță poate să fie afectată de resursele financiare ale grupului din care face parte respectiva societate și de distribuția resurselor financiare în interiorul grupului; întrucât autoritățile competente ar trebui să dispună de mijloace pentru a exercita o supraveghere suplimentară și pentru a adopta măsurile corespunzătoare la nivelul societății de asigurare atunci când solvabilitatea acesteia este sau riscă să fie amenințată;

(10) întrucât autoritățile competente ar trebui să aibă acces la toate informațiile necesare pentru a exercita o supraveghere suplimentară; întrucât ar trebui să se instituie cooperarea între autoritățile responsabile cu supravegherea societăților de asigurare, precum și între acestea și autoritățile responsabile cu supravegherea altor sectoare financiare;

(11) întrucât tranzacțiile intra-grup pot să afecteze situația financiară a unei societăți de asigurare; întrucât autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să exercite o supraveghere generală asupra anumitor tipuri de astfel de operațiuni intra-grup și să ia măsurile corespunzătoare la nivelul societății de asigurare, atunci când solvabilitatea acesteia este sau riscă să fie amenințată,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...