Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 71/1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale
Număr celex: 31998L0071

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 28 octombrie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 98/71/CE
din 13 octombrie 1998
privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 189b din Tratat(3), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 29 iulie 1998,

(1) întrucât obiectivele Comunității, stabilite în Tratat, includ crearea bazelor unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei, stimularea unor relații mai strânse între statele membre ale Comunității și asigurarea progresului economic și social al țărilor din Comunitate printr-o acțiune comună menită să elimine barierele care divizează Europa; întrucât, în acest scop, Tratatul prevede instituirea unei piețe interne caracterizată prin eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații a mărfurilor, precum și instituirea unui sistem care să împiedice denaturarea concurenței pe piața internă; întrucât armonizarea legislației statelor membre privind protecția juridică a desenelor industriale ar constitui un pas înainte în direcția acestor obiective;

(2) întrucât diferențele în privința protecției juridice a desenelor industriale oferită de legislația statelor membre afectează direct instituirea și funcționarea pieței interne în privința produselor care încorporează desene industriale; întrucât aceste diferențe pot denatura concurența pe piața internă;

(3) întrucât, pentru o funcționare fără sincope a pieței interne, este așadar necesar să se armonizeze legile de protecție a desenelor industriale din statele membre;

(4) întrucât în realizarea acestui lucru este important să se țină cont de soluțiile și de avantajele pe care sistemul de proiectare comunitar le va furniza întreprinderilor care doresc să dobândească drepturi de proprietate asupra unui desen industrial;

(5) întrucât nu este necesar să se întreprindă o armonizare completă a legilor privind desenele industriale din statele membre, fiind suficientă o armonizare limitată la acele prevederi din legislația națională care afectează cel mai direct funcționarea pieței interne; întrucât prevederile privind sancțiunile, despăgubirile și executarea trebuie lăsate în seama legislației naționale; întrucât obiectivele acestei apropieri limitate nu pot fi realizate corespunzător dacă statele membre acționează individual;

(6) întrucât statele membre trebuie așadar să dispună în continuare de libertatea de a stabili prevederile procedurale privind înregistrarea, reînnoirea și anularea dreptului de proprietate asupra desenului industrial, precum și prevederile privind efectele acestei anulări;

(7) întrucât prezenta directivă nu exclude aplicarea, în cazul desenelor industriale, a legislației naționale sau comunitare care asigură o protecție diferită de cea conferită prin înregistrarea sau publicarea ca desen industrial, cum ar fi legislația privind drepturile de proprietate asupra desenelor industriale neînregistrate, mărcilor comerciale, brevetelor și machetelor utilitare, concurența neloială sau răspunderea civilă;

(8) întrucât, în absența armonizării legislației privind drepturile de autor, este important să se stabilească principiul protecției cumulate conform legislației specifice privind protecția desenelor industriale și conform legii privind drepturile de autor, lăsându-se în același timp statelor membre libertatea de a stabili gradul de cuprindere al protecției conferite de dreptul de autor și condițiile în care se conferă această protecție;

(9) întrucât atingerea obiectivelor pieței interne necesită ca, în toate statele membre, condițiile pentru obținerea dreptului de proprietate asupra unui desen industrial înregistrat să fie identice; întrucât, în acest scop, este necesar să se dea o definiție unitară noțiunii de desen industrial și cerințelor referitoare la noutate și caracterul individual care trebuie îndeplinite pentru obținerea drepturilor de proprietate asupra unui desen industrial înregistrat;

(10) întrucât, pentru a facilita libera circulație a mărfurilor, este esențial să se asigure în principiu faptul că drepturile asupra desenului industrial înregistrat conferă deținătorului dreptului aceeași protecție în toate statele membre;

(11) întrucât protecția se conferă prin înregistrarea pe numele deținătorului dreptului a acelor caracteristici ale desenului industrial sau ale produsului total sau parțial care sunt prezentate vizibil în cerere și făcute publice prin publicare sau prin consultarea dosarului aferent;

(12) întrucât protecția nu trebuie să se extindă asupra acelor piese componente care nu sunt vizibile în timpul utilizării în condiții normale a unui produs sau asupra acelor caracteristici ale piesei componente care nu sunt vizibile când se montează piesa sau care nu pot îndeplini ele însele cerințele referitoare la noutate și caracterul individual; întrucât caracteristicile desenului industrial care nu sunt protejate din aceste motive nu trebuie luate în considerație pentru a se aprecia dacă alte caracteristici ale desenului industrial îndeplinesc cerințele necesare protecției;

(13) întrucât evaluarea caracterului individual al unui desen industrial, mai exact dacă acel desen industrial are sau nu un astfel de caracter, trebuie să se bazeze pe impresia generală pe care vederea desenului industrial o produce asupra unui utilizator informat, mai exact dacă această impresie diferă clar de cea produsă asupra utilizatorului respectiv de ansamblul existent al desenului industrial, având în vedere natura produsului căruia i se aplică desenul industrial sau în care este acesta încorporat, în special sectorul industrial căruia îi aparține și gradul de libertate de care dispune proiectantul în dezvoltarea desenului industrial;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...