Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 70/1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei Consiliului 93/12/CEE
Număr celex: 31998L0070

Modificări (...), Referințe (11)

În vigoare de la 28 decembrie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI 98/70/CE
din 13 octombrie 1998
privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a
Directivei Consiliului 93/12/CEE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Social și Economic2,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189b din Tratat3 și în temeiul textului comun aprobat de Comitetul de Conciliere la 29 iunie 1998,

(1) întrucât neconcordanțele dintre legile sau măsurile administrative adoptate de către statele membre privind specificațiile referitoare la combustibilii convenționali și alternativi folosiți de către vehicule echipate cu motor cu aprindere prin scânteie și motor cu aprindere prin compresie creează bariere comerciale în cadrul Comunității și poate, prin urmare, afecta direct stabilirea și funcționarea pieței interne și competitivitatea internațională a vehiculelor și a rafinăriilor europene; întrucât, în conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. (b) din Tratat, se impune, prin urmare, armonizarea legislativă în acest domeniu;

(2) întrucât art. 100a alin. (3) din Tratat preconizează că propunerile Comisiei care au în vedere stabilirea și funcționarea pieței interne, referitoare, între altele, la protecția sănătății și a mediului vor avea la bază un grad ridicat de protecție;

(3) întrucât principalii poluanți ai aerului, cum ar fi oxizii de azot, hidrocarburile nearse, pulberile, monoxidul de carbon, benzenul și alte emisii toxice de gaze de eșapament, care contribuie la formarea poluanților secundari, cum ar fi ozonul, sunt emiși în cantități importante prin intermediul gazelor de vaporizare și de eșapament ale vehiculelor, prezentând, în mod direct și indirect, un risc considerabil pentru sănătatea umană și pentru mediu;

(4) întrucât, în ciuda măsurilor din ce în ce mai stricte privind valorile limită ale emisiilor vehiculelor prevăzute de Directiva Consiliului 70/220/CCE4 și Directiva Consiliului 88/77/CEE5, sunt necesare măsuri suplimentare pentru reducerea poluării atmosferice provenind de la vehicule și din alte surse, în vederea obținerii unei calități satisfăcătoare a aerului;

___________

1 JO C 77, 11.03.1997, p. 1 și JO C 209, 10.07.1997, p. 25.

2 JO C 206, 07.07.1997, p. 113.

3 Avizul Parlamentului European din 10 aprilie 1997 (JO C 132, 28.04.1997, p. 170), Poziția comună a Consiliului din 7 octombrie 1997 (JO C 351, 19.11.1997, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 18 februarie 1998 (JO C 80, 16.03.1998, p. 92). Decizia Parlamentului European din 15 septembrie 1998 (JO C 313, 12.10.1998). Decizia Consiliului din 17 septembrie 1998.

4 JO L 76, 06.04.1970, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva Parlamentului European și a Consiliului 98/69/CE (vezi pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

5 JO L 36, 09.02.1988, p. 33. Directivă modificată ultima dată de Directiva Parlamentului European și a Consiliului 96/1/CE (JO L 40, 17.02.1996, p. 1).

(5) întrucât art. 4 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 94/12/CE1 a introdus o nouă abordare cu privire la metodele de reducere a emisiilor pentru și după anul 2000, solicitând Comisiei să examineze, între altele, contribuția pe care modificările aduse calității benzinei și motorinei, precum și a altor combustibili poate determina reducerea poluării aerului;

(6) întrucât, în afara unei etape inițiale privind specificațiile referitoare la combustibili, care începe din anul 2000, trebuie întocmite dispoziții pentru o a doua etapă, care să intre în vigoare în anul 2005 pentru a permite industriei să facă investițiile necesare în vederea adaptării planurilor sale de producție;

(7) întrucât benzina și motorina, respectând specificațiile stabilite în anexele I, II, III și IV sunt deja disponibili pe piață în Comunitatea Europeană;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...