Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 37/1998 privind armonizarea legislației statelor membre în domeniul echipamentelor tehnice (98/37/CE)
Număr celex: 31998L0037

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 23 iulie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI 98/37/CE
din 22 iunie 1998
privind armonizarea legislației statelor membre în domeniul
echipamentelor tehnice (98/37/CE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social1,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189b din Tratat2,

(1) întrucât Directiva Consiliului 89/392/CEE din 14 iunie 1989 privind armonizarea legislației statelor membre cu privire la echipamentele tehnice3 a fost modificată în mod frecvent și substanțial; întrucât, din motive de claritate și raționalitate, directiva menționată trebuie consolidată;

(2) întrucât piața internă constituie o zonă fără frontiere interne în interiorul căreia este garantată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului;

(3) întrucât sectorul echipamentelor tehnice este o parte importantă a industriei construcțiilor și unul din pilonii industriali principali ai economiei Comunității;

(4) întrucât costul social al unui mare număr de accidente cauzate în mod direct de utilizarea echipamentelor tehnice poate fi redus printr-o proiectare și o construcție inerent sigure ale echipamentelor tehnice și printr-o instalare și întreținere corespunzătoare;

(5) întrucât statele membre sunt răspunzătoare pentru asigurarea sănătății și a securității persoanelor pe teritoriul lor și, acolo unde este cazul, a animalelor domestice și a bunurilor, în special, a lucrătorilor, mai ales în ceea ce privește riscul decurgând din utilizarea echipamentelor tehnice;

(6) întrucât, în statele membre, legislațiile referitoare la prevenirea accidentelor sunt foarte diferite; întrucât dispozițiile relevante obligatorii, suplimentate adesea de specificații tehnice obligatorii de facto și/sau standarde voluntare, nu conduc în mod obligatoriu la niveluri diferite de sănătate și securitate, dar, cu toate acestea, din cauza neconcordanțelor lor, constituie bariere în calea comerțului din interiorul Comunității; întrucât, mai mult chiar, certificarea conformității și sistemele naționale de certificare pentru echipamentele tehnice diferă considerabil;

(7) întrucât prevederile existente cu privire la sănătate și securitate care asigură protecția împotriva riscurilor cauzate de echipamentele tehnice trebuie să fie apropiate pentru a asigura libera circulație pe piață a echipamentelor tehnice fără a diminua nivelele actuale justificate de protecție din statele membre; întrucât prevederile prezentei directive cu privire la conceperea și construcția echipamentelor tehnice, esențiale pentru un mediu de lucru mai sigur, sunt însoțite de prevederi specifice referitoare la prevenirea anumitor riscuri la care lucrătorii pot fi expuși la locul de muncă, precum și prevederi bazate pe organizarea securității lucrătorilor în mediul de lucru;

(8) întrucât legislația comunitară, în actuala ei formă, prevede - prin derogare de la una din reglementările fundamentale ale Comunității, și anume libera circulație a mărfurilor - că obstacolele în calea circulației în cadrul Comunității, care rezultă din neconcordanțele din legislația națională cu privire la comercializarea produselor, trebuie să fie acceptate în măsura în care prevederile în cauză pot fi recunoscute drept necesare pentru satisfacerea unor cerințe imperative;

(9) întrucât alin. (65) și (68) din Cartea Albă referitoare la realizarea pieței interne, aprobată de Consiliul European în iunie 1985, prevăd o nouă abordare a armonizării legislative; întrucât, așadar, armonizarea legilor în acest caz trebuie să fie limitată numai la acele cerințe necesare pentru satisfacerea cerințelor imperative și esențiale de sănătate și securitate legate de echipamentele tehnice; întrucât aceste cerințe trebuie să înlocuiască prevederile naționale relevante, deoarece sunt esențiale;

(10) întrucât menținerea sau îmbunătățirea nivelului de securitate atins de statele membre constituie unul din scopurile esențiale ale prezentei directive și ale principiului securității, definit prin cerințele esențiale;

(11) întrucât domeniul de aplicare a prezentei directive trebuie să se bazeze pe o definiție generală a termenului de "echipament tehnic", în așa fel încât să permită dezvoltarea tehnică a produselor; întrucât dezvoltarea instalațiilor complexe și riscurile pe care le implică sunt de natură echivalentă și includerea lor expresă în directivă este așadar justificată;

(12) întrucât este necesar să se facă referire și la componentele de securitate care sunt plasate pe piață separat și a căror funcționare în condiții de securitate este declarată de fabricant sau de reprezentantul lui autorizat stabilit în Comunitate;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...