Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 27/1998 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor
Număr celex: 31998L0027

Modificări (...)

În vigoare de la 11 iunie 1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 98/27/CE PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 19 mai 1998
privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția
intereselor consumatorilor

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189b din tratat3,

(1) întrucât anumite directive, incluse în lista anexată prezentei directive, stabilesc norme privind protecția intereselor consumatorilor;

(2) întrucât mecanismele actuale, disponibile atât la nivel național, cât și comunitar, având drept scop să asigure respectarea directivelor menționate, nu permit întotdeauna să se pună capăt în timp util încălcărilor care prejudiciază interesele colective ale consumatorilor; întrucât prin interese colective se înțeleg acele interese care nu reprezintă cumularea intereselor persoanelor cărora le-au fost aduse prejudicii prin încălcarea legii; întrucât aceasta nu aduce atingere acțiunilor în justiție individuale, introduse de persoane care au fost prejudiciate de încălcarea legii;

(3) întrucât, în ceea ce privește obiectivul de a determina încetarea practicilor care sunt ilegale, în temeiul dispozițiilor naționale aplicabile, eficacitatea măsurilor naționale care transpun directivele menționate, inclusiv a măsurilor de protecție care depășesc nivelul cerut de directivele menționate, cu condiția să fie compatibile cu tratatul și să fie permise de respectivele directive, poate fi redusă, în cazul în care respectivele practici produc efecte într-un alt stat membru decât acela în care își au originea;

(4) întrucât aceste dificultăți pot afecta buna funcționare a pieței interne, consecința lor fiind faptul că este suficientă mutarea sursei unei practici ilegale într-o altă țară pentru a o plasa în afara oricăror forme de aplicare a legii; întrucât acest lucru constituie o denaturare a concurenței;

(5) întrucât respectivele dificultăți pot diminua încrederea consumatorului în piața internă și pot limita raza de acțiune a organizațiilor reprezentând interesele colective ale consumatorilor sau ale organismelor publice independente, responsabile de protecția intereselor colective ale consumatorilor, prejudiciate de practicile care încalcă dreptul comunitar;

(6) întrucât practicile respective se extind adesea dincolo de frontierele dintre statele membre; întrucât este nevoie urgentă de un grad de armonizare a dispozițiilor naționale menite să impună încetarea practicilor ilegale menționate anterior, indiferent de țara în care acestea și-au produs efectele; întrucât, în ce privește jurisdicția, acest lucru nu aduce atingere normelor de drept internațional privat și convențiilor în vigoare între statele membre, respectând în același timp obligațiile generale ale statelor membre care decurg din tratat, în special cele privind buna funcționare a pieței interne;

(7) întrucât obiectivul acțiunii propuse poate fi atins numai de către Comunitate; întrucât este prin urmare de datoria Comunității să acționeze în acest sens;

(8) întrucât articolul 3b alineatul (3) din tratat obligă Comunitatea să nu facă mai mult decât este necesar pentru a îndeplini obiectivele tratatului; întrucât, în conformitate cu articolul menționat, particularitățile sistemelor juridice naționale trebuie luate în considerare din toate punctele de vedere, lăsând statelor membre libertatea de a alege între diferite opțiuni cu efect echivalent; întrucât tribunalele sau autoritățile administrative competente să decidă cu privire la procedurile menționate la articolul 2 din prezenta directivă ar trebui să aibă dreptul să examineze efectele deciziilor anterioare;

(9) întrucât una dintre opțiuni ar trebui să fie aceea de a solicita unuia sau mai multor organisme publice independente, responsabile în special de protecția intereselor colective ale consumatorilor, să-și exercite dreptul de a introduce o acțiune în justiție, prevăzut de prezenta directivă; întrucât altă opțiune ar trebui să asigure exercitarea respectivului drept de către organizațiile al căror scop este protejarea intereselor colective ale consumatorilor, în conformitate cu criteriile stabilite de legislația națională;

(10) întrucât statele membre ar trebui să poată alege una dintre aceste două opțiuni sau să le combine prin desemnarea la nivel național a organismelor și/sau organizațiilor calificate în sensul prezentei directive;

(11) întrucât, în sensul încălcărilor intracomunitare, acestor organisme și/sau organizații ar trebui să li se aplice principiul recunoașterii reciproce; întrucât statele membre ar trebui ca, la cererea entităților lor naționale, să comunice Comisiei numele și scopul entităților naționale calificate să introducă o acțiune în justiție în țara lor, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive;

(12) întrucât este datoria Comisiei să asigure publicarea listei acestor entități calificate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene; întrucât, până la publicarea unei declarații contrare, se presupune că o entitate calificată are capacitate juridică, în cazul în care numele său este inclus în lista respectivă;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...