Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (a 15-a directivă specială în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE)
Număr celex: 31999L0092

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 28 ianuarie 2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 1999/92/CE
din 16 decembrie 1999
privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției
sănătății lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive
(a 15-a directivă specială în sensul art. 16 alin. (1)
din Directiva 89/391/CEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 137,

având în vedere propunerea Comisiei1, înaintată după consultarea cu Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă și Comisia pentru Securitate și Sănătate pentru Industria Minieră și alte Industrii Extractive,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în urma consultării Comitetului Regiunilor,

acționând în conformitate cu procedura menționată la art. 251 din Tratat, în sensul textului anexat aprobat de comitetul de conciliere la 21 octombrie 19993,

întrucât:

(1) art. 137 din Tratat prevede că, prin intermediul directivelor, Consiliul poate adopta cerințe minime pentru a încuraja îmbunătățiri, în special în mediul de lucru, pentru a garanta un nivel mai bun de protecție a sănătății și securității lucrătorilor;

(2) în conformitate cu termenii articolului menționat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și legale care ar împiedica înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

(3) îmbunătățirea securității la locul de muncă, a igienei și sănătății este un obiectiv care nu ar trebui să fie subordonat considerațiilor pur economice;

(4) concordanța cu cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor aflați în potențial pericol în medii explozive este esențială dacă se urmărește asigurarea securității și protecției sănătății lucrătorilor;

(5) în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor de încurajare a îmbunătățirilor în securitatea și protecția sănătății lucrătorilor la locul de muncă, prezenta directivă este o directivă specială4; de aceea, dispozițiile directivei menționate anterior, în special cele privind informarea lucrătorilor, consultarea și participarea lucrătorilor, precum și instruirea acestora, pot fi aplicate în totalitate în cazurile în care lucrătorii sunt în potențial pericol în medii explozive, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau specifice conținute în prezenta directivă;

(6) prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

(7) Directiva Parlamentului European și a Consiliului 94/9/CE din 23 martie 1994 privind apropierea legislației statelor membre cu privire la echipamentele și sistemele de protecție destinate a fi utilizate în medii potențial explozive5 prevede că se intenționează pregătirea unei directive adiționale în baza art. 137 din Tratat privind, în special, pericolele de explozie datorate unei anumite utilizări și/sau unor tipuri și metode de instalare a echipamentelor;

(8) protecția față de explozii prezintă o importanță deosebită pentru securitate; întrucât exploziile pun în pericol viețile și sănătatea lucrătorilor ca urmare a efectelor necontrolate ale flăcărilor și presiunii, a prezenței produșilor de reacție nocivi și a consumului de oxigen din mediu, pe care trebuie să îl respire lucrătorii;

(9) stabilirea unei strategii coerente pentru prevenirea exploziilor presupune ca măsurile organizatorice să completeze măsurile tehnice luate la locul de muncă; Directiva 89/391/CEE prevede ca angajatorul să fie în posesia unei evaluări a riscurilor asupra sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă; din această cerință rezultă că directiva prevede că angajatorul trebuie să elaboreze un document sau un set de documente privind protecția împotriva exploziilor, care să satisfacă cerințele minime menționate în prezenta directivă și să îl (le) actualizeze; documentul privind protecția împotriva exploziilor poate face parte din evaluarea pericolelor sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă, prevăzută de art. 9 din Directiva 89/391/CEE;

(10) o evaluare a riscurilor de explozii poate fi solicitată și prin documente ale Comunității;din acest motiv, pentru a evita dublarea inutilă a activității, angajatorului ar trebui să îi fie permis, în conformitate cu practica națională, să combine documente, părți ale documentelor sau alte rapoarte echivalente elaborate în conformitate cu alte acte comunitare pentru a forma un singur "raport privind securitate";

(11) prevenirea formării mediilor explozive include, de asemenea, aplicarea principiului substituției;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...