Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1268/1999 privind ajutorul financiar comunitar destinat măsurilor de preaderare ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale în țările candidate din Europa Centrală și de Est în perioada premergătoare aderării
Număr celex: 31999R1268

Modificări (...), Referințe (6)

În vigoare de la 26 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1268/1999
din 21 iunie 1999
privind ajutorul financiar comunitar destinat măsurilor de preaderare
ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale
în țările candidate din Europa Centrală și de Est în perioada
premergătoare aderării

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, și în special art. 308 al acestuia,

având în vedere propunerea din partea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

(1) întrucât concluziile Consiliului European din 12 și 13 decembrie 1997 prevăd îmbunătățirea strategiei de preaderare pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est și o strategie specifică de preaderare pentru Cipru;

(2) întrucât concluziile Consiliului European prevăd ca ajutorul prevăzut de prezentul regulament să fie acordat deocamdată celor 10 țări candidate din Europa Centrală și de Est;

(3) întrucât Comunitatea a decis să acorde asistență specială sub forma ajutorului de preaderare pentru țările care solicită aderarea în vederea îndeplinirii măsurilor de susținere a procesului actual de reformă economică și socială ce se desfășoară în țările respective și în vederea pregătirii și facilitării integrării economiilor lor în cadrul economiei comunitare;

(4) întrucât asistența sub forma ajutorului financiar comunitar destinat măsurilor de preaderare ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale din țările candidate din Europa centrală și de Est în perioada premergătoare aderării ca și asistența acordată de Comunitate conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1267/1999 din 21 iunie 1999 privind instituirea unui instrument pentru politicile structurale destinate preaderării(5) ar trebui să fie coordonate în contextul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1266/1999 din 21 iunie 1999 privind coordonarea ajutorului acordat țărilor candidate în cadrul strategiei de preaderare, care modifică Regulamentul (CEE) nr. 3906/89(6), și ar trebui să facă obiectul dispozițiilor condiționale ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 622/98 din 16 martie 1998 privind asistența acordată țărilor candidate în cadrul strategiei de preaderare, și în special privind înființarea Parteneriatelor de Aderare(7);

(5) întrucât paragraful 17 din concluziile Consiliului European de la Luxemburg din 12 și 13 decembrie 1997 prevede că sprijinul financiar acordat țărilor implicate în procesul de lărgire a Comunității se va baza, la alocarea ajutorului, pe principiul tratamentului egal, indiferent de data aderării, acordându-se o atenție deosebită țărilor cu cele mai mari cerințe;

(6) întrucât ajutorul comunitar pentru preaderare trebuie să fie decis în special pentru a rezolva problemele prioritare legate de adaptarea economiilor țărilor candidate într-o manieră durabilă și de facilitarea implementării de către acestea a "acquis-ului comunitar", punând un accent special pe politica agricolă comună (PAC);

(7) întrucât ajutorul de preaderare destinat agriculturii ar trebui să urmărească prioritățile politicii agricole comune revizuite; întrucât acest ajutor ar trebui să fie acordat domeniilor prioritare ce urmează a fi definite pentru fiecare țară, cum ar fi îmbunătățirea structurilor de prelucrare a produselor agricole și piscicole, de distribuire, de control al calității alimentelor precum și de control veterinar și fitosanitar și de constituire a grupelor de producători; întrucât ar trebui să fie posibilă și finanțarea proiectelor integrate de dezvoltare rurală pentru a sprijini inițiativele locale și măsurile de ecologie a mediului agricol, îmbunătățirea eficienței fermelor, adaptarea infrastructurii, precum și măsurile care vor accelera reconversia structurală;

(8) întrucât, în sectorul agricol ajutorul Comunitar va fi implementat sub forma programelor multianuale instituite conform liniilor directoare și principiilor programelor operaționale aplicate în cadrul politicii structurale cu scopul de a facilita în țările candidate implementarea principiilor și procedurilor în vigoare;

(9) întrucât, în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 privind stabilirea dispozițiilor generale referitoare la Fondurile Structurale(8), asistența poate fi acordată numai pentru una dintre măsurile conținute într-un singur instrument financiar comunitar dintr-o perioadă dată, supusă, în cazul Băncii Europene de Investiții, propriilor sale norme referitoare la acordarea asistenței;

(10) întrucât fondurile comunitare nu ar trebui să înlocuiască finanțarea disponibilă în fiecare țară candidată și întrucât asistența comunitară constituie o contribuție financiară la finalizarea proiectelor;

(11) întrucât ajutorul de preaderare în sectorul agricol trebuie să fie acordat sub forma unei contribuții financiare și să se supună normelor financiare specifice stabilite prin Regulamentul Consiliului(CE) nr. 1258/1999 din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune(9);

(12) întrucât alocarea către țările candidate a resurselor fixate de autoritatea bugetară în preambulul prezentului instrument ar trebui să țină seama de prosperitatea națională pe baza produsului intern brut, de forța de muncă din agricultură, de suprafața agricolă utilizată și, dacă este cazul, de particularitățile teritoriale specifice;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...