Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 74/1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare
Număr celex: 31999L0074

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 03 august 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 1999/74/CE A CONSILIULUI
din 19 iulie 1999
de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât:

(1) La data de 7 martie 1988, Consiliul a adoptat Directiva 88/166/CEE4 privind punerea în aplicare a hotărârii Curții de Justiție în Cazul 131/86 (anularea Directivei 86/113/CEE a Consiliului din 25 martie 1986 de stabilire a normelor minime de protecție a găinilor ouătoare în baterie);

(2) Articolul 9 din Directiva 88/166/CEE cere Comisiei să prezinte, înainte de data de 1 ianuarie 1993, un raport asupra progreselor științifice privind condițiile de bunăstare a găinilor în cadrul diverselor sisteme de creștere și asupra dispozițiilor din anexa la directiva menționată, raport însoțit de orice propuneri de adaptare corespunzătoare;

(3) Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă5, întocmită pe baza Convenției Europene privind protecția animalelor domestice, prevede dispoziții comunitare destinate să pună în aplicare principiile stabilite de Convenție, principii care includ asigurarea de adăposturi, hrană, apă și îngrijire corespunzătoare necesităților fiziologice și etologice ale animalelor;

(4) În 1995, Comitetul permanent al Convenției Europene privind protecția animalelor domestice a adoptat o recomandare detaliată, incluzând găinile ouătoare;

(5) Protecția găinilor ouătoare este o chestiune de competența Comunității;

(6) Diferențele ce pot denatura condițiile de concurență se opun bunei funcționări a organizării pieței animalelor și produselor animaliere;

(7) Raportul Comisiei prevăzut la punctul 2 din expunerea de motive, fondat pe un aviz al Comitetului științific veterinar, concluzionează, cu privire la condițiile de bunăstare a găinilor ținute în baterie și în alte sisteme de creștere, că acestea sunt inadecvate și că asemenea cotețe nu pot răspunde unora dintre necesitățile lor; ar trebui, prin urmare, să se introducă cele mai înalte standarde posibile, în lumina diverșilor parametri ce trebuie luați în considerare pentru îmbunătățirea condițiilor de creștere;

(8) Cu toate acestea, folosirea sistemelor de cotețe neîmbunătățite poate continua, pe o perioadă ce va fi determinată, în anumite condiții, ce includ îmbunătățirea condițiilor structurale și de spațiu;

(9) Trebuie păstrat un echilibru între diversele aspecte ce trebuie luate în considerare cu privire atât la condițiile de bunăstare și sănătate și considerațiile economice și sociale, cât și la impactul asupra mediului înconjurător;

(10) Este oportun, în timp ce se realizează studii privind condițiile de bunăstare a găinilor ouătoare în diversele sisteme de creștere, să se adopte dispoziții care să permită statelor membre să aleagă cel mai potrivit sau cele mai potrivite sisteme;

(11) Comisia trebuie să prezinte un nou raport, împreună cu propuneri corespunzătoare, care să țină seama de raportul respectiv;

(12) Directiva 88/166/CEE ar trebui, prin urmare, abrogată și înlocuită,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...