Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 36/1999 privind echipamentele sub presiune transportabile
Număr celex: 31999L0036

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 01 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/36/CE
din 29 aprilie 1999
privind echipamentele sub presiune transportabile

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 75 alin. (1) lit. (c),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

procedând în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c din Tratat(3),

(1) întrucât în cadrul politicii comune de transport trebuie adoptate măsuri suplimentare pentru a asigura siguranța transportului;

(2) întrucât fiecare stat membru solicită în acest moment ca echipamentele transportabile, ce urmează a fi utilizate pe teritoriul său, să fie supuse certificării și inspecției, inclusiv inspecții periodice, efectuate de către organismele desemnate de acesta; întrucât această practică, ce necesită numeroase aprobări, dacă echipamentele urmează a fi utilizate în mai multe state în cursul unei operațiuni de transport, constituie un obstacol pentru dispozițiile pentru oferirea de servicii de transport în cadrul Comunității; întrucât, pentru a facilita utilizarea echipamentelor sub presiune transportabile pe teritoriul unui alt stat membru, în contextul unei operațiuni de transport, acțiunea de armonizare a procedurilor de aprobare întreprinsă de Comunitate este justificată;

(3) întrucât trebuie adoptate măsuri pentru instituirea treptată a unei piețe unice în sectorul transporturilor, în special pentru libera deplasare a echipamentelor sub presiune transportabile;

(4) întrucât acțiunea la nivelul Comunității este singura modalitate posibilă de realizare a unei asemenea armonizări, deoarece statele membre, ce acționează independent sau prin acorduri internaționale, nu pot stabili același nivel de armonizare la aprobările pentru acest tip de echipament; întrucât, în prezent, recunoașterea aprobărilor acordate în diferite state membre nu este satisfăcătoare datorită libertății de a decide;

(5) întrucât o directivă a Consiliului este instrumentul legal potrivit pentru a spori siguranța acestor echipamente, deoarece ea asigură statelor membre un cadru pentru aplicarea uniformă și obligatorie a procedurilor de aprobare;

(6) întrucât Directivele Consiliului 94/55/CE(4) și 96/49/CE(5) au extins aplicarea dispozițiilor ADR(6) și RID(7) pentru reglementarea traficului național, în vederea armonizării condițiilor de transport rutier și feroviar al mărfurilor periculoase pe tot teritoriul Comunității;

(7) întrucât Directivele 94/55/CE și 96/49/CE prevăd opțiunea de aplicare a procedurilor de evaluare a conformității, pe baza unor module în concordanță cu Decizia 93/465/CEE(8), la anumite echipamente sub presiune transportabile noi; întrucât această opțiune trebuie înlocuită cu o obligație extinsă, astfel încât să cuprindă toate echipamentele sub presiune transportabile noi utilizate la transportul mărfurilor periculoase și care sunt reglementate prin Directivele 94/55/CE și 96/49/CE;

(8) întrucât Directiva 97/23/CE(9) stabilește cerințele generale pentru libera circulație și siguranța echipamentelor sub presiune;

(9) întrucât dozatoarele cu aerosoli și buteliile de gaz pentru aparatele respiratoare nu trebuie reglementate prin prezenta Directivă, deoarece libera circulație și siguranța acestora sunt reglementate prin Directiva 75/324/CEE(10) și Directiva 97/23/CE;

(10) întrucât recunoașterea certificatelor de aprobare emise de către organismele de inspecție, desemnate de autoritățile competente ale statele membre, în urma procedurilor de evaluare și reevaluare a conformității și în urma procedurilor de inspecție periodică, contribuie la înlăturarea obstacolelor în calea liberei furnizări a serviciilor de transport; întrucât un asemenea obiectiv nu poate fi atins în mod satisfăcător la alt nivel de către statele membre; întrucât, pentru a elimina acționarea discreționară, este necesar să se stabilească clar care proceduri trebuie respectate;

(11) întrucât este necesar să se adopte o legislație comună, pentru a stabili recunoașterea organismelor de inspecție desemnate în conformitate cu Directivele 94/55/CE și 96/49/CE; întrucât această legislație comună are ca efect eliminarea costurilor și procedurilor administrative inutile legate de aprobarea echipamentului și eliminarea barierelor tehnice din calea comerțului;

(12) întrucât, pentru a nu împedica activitățile de transport dintre un stat membru și o țară terță, prezenta directivă nu trebuie să reglementeze echipamentele sub presiune transportabile, utilizate exclusiv în activități de transport al mărfurilor periculoase între teritoriul Comunității și acela al terțelor țări;

(13) întrucât statele membre trebuie să numească organisme de inspecție împuternicite să efectueze procedurile de evaluare și reevaluare a conformității și inspecțiile periodice; întrucât acestea trebuie să se asigure că aceste organisme sunt suficient de independente, eficiente și capabile profesional să ducă la îndeplinire sarcinile stabilite;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...