Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 2157/1999 privind competența Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni (BCE/1999/4)
Număr celex: 31999R2157

Modificări (...)

În vigoare de la 12 octombrie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE (CE) nr. 2157/1999
din 23 septembrie 1999
privind competența Băncii Centrale Europene în materie
de sancțiuni (BCE/1999/4)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare "Tratatul"), în special art. 110 alin. (3), Statutele Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumite în continuare "Statute"), în special art. 34 alin. (3) și art. 19 alin. (1), precum și Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2532/98 din 23 noiembrie 1998 privind competența Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni1 (denumit în continuare "Regulamentul Consiliului"), în special art. 6 alin. (2),

întrucât:

(1) Prezentul regulament, în conformitate cu art. 34 alin. (3) din Statute, coroborat cu art. 43 alin. (1) din Statute, alin. (8) din Protocolul (nr. 25) privind anumite dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și alin. (2) din Protocolul (nr. 26) privind anumite dispoziții referitoare la Danemarca, nu conferă nici un drept și nu impune nici o obligație unui stat membru neparticipant.

(2) Regulamentul Consiliului precizează limitele și condițiile în care Banca Centrală Europeană (BCE) este abilitată să aplice societăților amenzi și penalități periodice în cazul nerespectării obligațiilor ce rezultă din regulamentele și deciziile sale.

(3) Art. 6 alin. (2) din Regulamentul Consiliului conferă Băncii Centrale Europene competențe de reglementare în temeiul cărora să specifice modalitățile de aplicare a sancțiunilor în conformitate cu Regulamentul Consiliului.

(4) Alte regulamente ale Consiliului și ale BCE pot să prevadă sancțiuni specifice pentru anumite domenii și să facă trimitere la prezentul regulament în ceea ce privește principiile și procedurile referitoare la aplicarea acestor sancțiuni.

(5) Atunci când pune în aplicare procedura de stabilire a sancțiunilor, BCE trebuie să asigure terților respectarea deplină a drepturilor lor la apărare, în conformitate cu principiile generale de drept și de jurisprudență ale Curții de Justiție a Comunităților Europene în materie, în special jurisprudența existentă privind competența Comisiei Europene de a întreprinde o anchetă în domeniul concurenței.

(6) Nu există nici un obstacol juridic în fața schimbului de informații în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) privind constatarea cazurilor de încălcare a regulamentelor sau deciziilor BCE.

(7) Principiul non bis in idem trebuie să fie respectat în ceea ce privește inițierea procedurii de constatare a încălcării normelor BCE.

(8) Regimul aplicabil exercitării prerogativelor BCE și ale băncii centrale naționale competente în cadrul procedurii de constatare a încălcării normelor BCE trebuie să asigure investigarea minuțioasă a presupusei încălcări, concomitent cu asigurarea unui înalt nivel de protecție a drepturilor la apărare ale întreprinderii respective și a confidențialității procedurii de constatare a încălcării normelor BCE.

(9) Poate fi necesară asistența autorităților din statele membre pentru a se asigura exercitarea eficientă a prerogativelor BCE și ale băncii centrale naționale competente în procedura de constatare a încălcării normelor BCE.

(10) Întreprinderea respectivă are dreptul să fie audiată după terminarea etapei de investigare a procedurii de constatare a încălcării normelor BCE și atunci când întreprinderea a primit rezultatele anchetei și notificarea obiecțiilor.

(11) O procedură de constatare a încălcării normelor BCE se realizează cu respectarea principiului confidențialității și secretului profesional; întrucât confidențialitatea sau secretul profesional nu afectează drepturile la apărare ale întreprinderii respective.

(12) O decizie în materie de încălcare a regulamentelor și deciziilor BCE poate fi reexaminată de Consiliul guvernatorilor BCE; întrucât trebuie să se stabilească condițiile procedurii de reexaminare.

(13) Pentru a se consolida transparența și eficiența competențelor sale de a aplica sancțiuni, BCE poate hotărî să publice deciziile sale în materie de sancțiuni, atunci când acestea sunt definitive, sau orice informație conexă; întrucât, având în vedere specificitatea piețelor financiare, publicarea deciziei de aplicare a unei sancțiuni reprezintă o măsură excepțională, adoptată de BCE numai după examinarea minuțioasă a circumstanțelor cazului în speță, a efectelor probabile ale unei asemenea decizii asupra reputației întreprinderii respective, precum și a intereselor comerciale legitime ale acesteia; întrucât o asemenea decizie de publicare trebuie să respecte principiul nediscriminării și să garanteze condiții echitabile; întrucât, în acest context, este de dorit să fie consultate autoritățile de supraveghere competente înainte de adoptarea deciziei de publicare; întrucât publicarea deciziei de aplicare a unei sancțiuni nu divulgă în nici un caz informații de natură confidențială.

(14) Decizia de impunere a unei obligații pecuniare trebuie să fie aplicată în conformitate cu art. 256 din Tratat; întrucât băncile centrale naționale pot fi mandatate să adopte toate măsurile necesare în acest sens.

(15) Pentru a se asigura o gestiune sănătoasă și eficientă, se consideră oportun să se prevadă o procedură de constatare simplificată în vederea penalizării încălcărilor minore.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...