Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1074/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF)
Număr celex: 31999R1074

Modificări (...)

În vigoare de la 31 mai 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (EURATOM) nr. 1074/1999
din 25 mai 1999
privind investigațiile efectuate de Oficiul european
de luptă antifraudă (OLAF)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special art. 203,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Curții de Conturi3,

(1) întrucât instituțiile și statele membre acordă o importanță sporită protecției intereselor financiare ale Comunităților și luptei antifraudă și a oricăror altor activități ilegale care aduc prejudicii intereselor financiare ale Comunităților; întrucât responsabilitatea Comisiei în acest sens este strâns legată de sarcina acesteia de a executa bugetul în conformitate cu art. 179 din Tratatul Euratom; întrucât importanța măsurilor în această direcție este confirmată de art. 183a din Tratatul Euratom;

(2) întrucât protecția intereselor financiare ale Comunităților nu se referă numai la gestionarea creditelor bugetare, ci și la totalitatea măsurilor care afectează sau care pot afecta patrimoniul acestora;

(3) întrucât trebuie utilizate toate mijloacele disponibile pentru atingerea acestui obiectiv, în special în contextul sarcinilor de investigare care revin Comunității, menținându-se alocarea actuală a responsabilităților și echilibrarea acestora la nivel național și comunitar;

(4) întrucât pentru a întări mijloacele disponibile pentru combaterea fraudei, cu respectarea principiului autonomiei organizării interne a fiecărei instituții, Comisia a înființat printre departamentele sale proprii, prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom4, un Oficiu european de luptă antifraudă (denumit în continuare "Oficiul"), având responsabilitatea de a efectua investigații administrative în caz de fraudă; întrucât Comisia a acordat Oficiului independență deplină în exercitarea funcției de investigație;

(5) întrucât responsabilitatea Oficiului, conform celor stabilite de către Comisie, nu se referă numai la protejarea intereselor financiare, ci include toate activitățile legate de apărarea intereselor comunitare împotriva activităților ilicite susceptibile să atragă acțiuni administrative sau penale;

(6) întrucât ar trebui prevăzut ca Oficiul să asigure cooperarea între statele membre și Comisie pentru protejarea intereselor financiare ale Comunității;

(7) întrucât, dată fiind necesitatea de intensificare a luptei antifraudă, corupției și a altor activități ilegale care dăunează intereselor financiare ale Comunităților, Oficiul trebuie să poată să efectueze investigații interne în toate instituțiile, organismele, birourile și agențiile înființate prin Tratatele CE și Euratom sau în baza acestora (denumite în continuare "instituțiile, organismele, birourile și agențiile");

(8) întrucât Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom, prevede că, în scopul investigațiilor, Oficiul exercită atribuțiile conferite de către legiuitorul comunitar, sub rezerva limitelor și condițiilor prevăzute în respectiva decizie;

(9) întrucât ar trebui să se încredințeze Oficiului exercitarea atribuțiilor conferite de către Comisie prin Regulamentul Consiliului (Euratom, CE) nr. 2185/96 din 11 noiembrie 1996 privind verificările și inspecțiile la fața locului efectuate de către Comisie pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene antifraudă și a altor nereguli5; întrucât trebuie să se permită de asemenea Oficiului să își exercite celelalte prerogative conferite de către Comisie pentru a efectua verificări și inspecții la fața locului în statele membre, în special în scopul detectării de nereguli conform cerințelor art. 9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2988/95 din 18 decembrie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene6;

(10) întrucât aceste investigații trebuie efectuate în conformitate cu Tratatul și în special cu Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, respectând Regulamentele de personal privind funcționarii și Condițiile de angajare a altor funcționari ai Comunităților Europene (denumite în continuare "Regulamentele de personal") și respectând în totalitate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în special principiul echității, dreptul persoanelor implicate de a își exprima opiniile asupra faptelor care îi privesc și principiul conform căruia concluziile unei investigații se pot baza exclusiv pe elementele care au valoare probatorie; întrucât, în acest scop, instituțiile, organismele, birourile și agențiile trebuie să prevadă termenii și condițiile în care sunt efectuate aceste investigații interne; întrucât, în consecință, Regulamentele de personal ar trebui modificate pentru a prevedea drepturile și obligațiile funcționarilor și ale altor angajați în ceea ce privește investigațiile interne;

(11) întrucât aceste investigații interne pot fi efectuate numai în cazul în care se garantează accesul Oficiului în toate clădirilor instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor și la toate informațiile și documentele deținute de acestea;

(12) întrucât pentru a se garanta independența Oficiului în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prin prezentul regulament, directorul acestuia trebuie să aibă competența să înceapă o investigație din proprie inițiativă;

(13) întrucât este de datoria autorităților naționale competente sau a instituțiilor, organismelor, birourilor sau agențiilor, după cum este cazul, de a decide asupra măsurilor ce trebuie luate cu privire la investigațiile încheiate pe baza raportului redactat de către Oficiu; întrucât, cu toate acestea, ar trebui să fie de datoria directorului Oficiului să înainteze direct autorităților judiciare ale statului membru respectiv informațiile culese de către Oficiu în decursul investigațiilor interne privind situații care atrag după sine urmărirea penală;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...