Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare
Număr celex: 31999R0718

Modificări (...)

În vigoare de la 02 aprilie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 718/1999
din 29 martie 1999
privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova
transportul pe căile navigabile interioare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, și în special art. 75,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c al Tratatului3,

1. Întrucât Regulamentul (CEE) nr. 1101/894 a introdus reglementări pentru îmbunătățiri structurale în sectorul de căi navigabile interne pentru flotele care funcționează pe rețelele navigabile intern conectate ale Belgiei, Germaniei, Franței, Luxemburgului, Olandei și Austriei; întrucât obiectivul Regulamentului a fost să reducă supracapacitatea flotelor de navigație interioară prin intermediul programelor de tăiere a navelor pentru fier vechi coordonate la nivelul Comunități; întrucât Regulamentul expiră pe 28 aprilie 1999;

2. Întrucât dintre măsurile care susțin aceste reglementări de îmbunătățire structurală cu scopul de a evita agravarea supracapacității existente sau apariția de noi supracapacități, regula "vechi pentru nou" s-a dovedit indispensabilă pentru operația de echilibrare a pieței de căi navigabile interioare; întrucât această regulă rămâne de asemenea un instrument esențial de intervenție în cazul unei perturbări serioase pe aceeași piață, după cum se definește la art. 1 al Directivei 96/75/CE5; întrucât trebuie să se ia măsuri pentru a împiedica ca efectele programelor de tăiere efectuate din 1990 să nu fie anihilate prin intrarea în funcțiune a unei noi capacități de îndată ce regula menționată mai sus expiră; întrucât este prin urmare necesar să se mențină regula "vechi pentru nou" pentru o perioadă limitată nu mai mare de patru ani timp în care se reduc raporturile la zero pentru a proteja tranziția și a depăși etapa de intervenție a Comunității pe piață; întrucât este de asemenea important să se mențină regula "vechi pentru nou" pentru reglarea capacității flotelor Comunității și după acești patru ani, dar ca un mecanism de rezervă stabilit la zero care ar putea fi reactivat doar în cazul unei perturbări serioase a pieței de felul celei prevăzute la art. 7 al Directivei 96/75/CE;

3. Întrucât apariția de noi supracapacități trebuie ținută sub control efectiv în fiecare ramură a pieței de transport pe căile navigabile interioare; întrucât este prin urmare important ca măsurile care urmează să fie adoptate trebuie să fie aplicabile în mod general și să acopere toate navele de mărfuri și remorcherele-împingătoare; întrucât trebuie să existe exceptare de la asemenea măsuri pentru navele care nu contribuie în nici un fel la supracapacitatea pe rețeaua de căi navigabile interioare conectate deoarece operează doar pe piețe naționale și internaționale și trebuie stabilite reglementări pentru posibilitatea de a excepta nave, care datorită tonajului acestora care este mai mic de 450 d.w.t., nu contribuie la o asemenea supracapacitate; întrucât, în schimb, flotele particulare care realizează operațiuni pe cont propriu nu pot fi excluse datorită impactului lor pe piețele de transport;

4. Întrucât o abordare comună care permite statelor membre să ia măsuri comune pentru a atinge același obiectiv este condiție sine qua non pentru reglementarea capacității; întrucât în acest scop, fondurile de tăiere introduse de Regulamentul (CEE) nr. 1101/89 în statele membre cu căi navigabile interioare trebuie menținute, dar sub o nouă denumire, și acestea trebuie să administreze regula "vechi pentru nou"; întrucât fondurile excedentare din contribuțiile industriei pentru schemele de îmbunătățire structurală efectuate până la 28 aprilie 1999 trebuie plasate întru-un fond de rezervă la fondurilor menționate mai sus;

5. Întrucât, datorită diferențelor fundamentale între piețele de mărfuri uscate, mărfuri lichide și remorchere-împingătoare, se recomandă să existe conturi separate în fiecare fond pentru navele pentru marfă uscată, navele cisternă și remorcherele-împingătoare;

6. Întrucât, în contextul unei politici economice compatibile cu Tratatul, responsabilitatea pentru reglarea capacității revine în principal operatorilor din acest sector; întrucât, costul măsurilor introduse trebuie prin urmare să fie suportate de către întreprinderile din sectorul navigației interioare; întrucât prezentul regulament constă în stabilirea condițiilor ce trebuie aplicate pentru punerea în funcțiune a unei anumite noi capacități fără a merge atât de departe încât să se blocheze total accesul la piață; întrucât este posibilă limitarea duratei și impactului acestor condiții și adaptarea lor cu flexibilitate la tendințele pieței dar raporturile trebuie reduse treptat la zero într-o perioadă de patru ani începând cu 29 aprilie 1999; întrucât acest mecanism de reglare denumit regula "vechi pentru nou" trebuie menținut ca un mecanism de rezervă odată ce raportul ajunge la zero; întrucât contribuțiile speciale plătite conform regulii "vechi pentru nou" trebuie să fie plasate întru-un fond de rezervă și pot fi folosite pentru acordarea primelor pentru tăiere pentru fier vechi, dacă intervenția pe piață se dovedește necesară;

7. Întrucât este de dorit să se asigure că măsurile prevăzute în prezentul regulament și aplicarea acestora nu denaturează, sau amenință să denatureze competiția, în special favorizând anumite întreprinderi într-o măsură care este contrară interesului comun; întrucât, pentru a plasa întreprinderile interesate în aceleași condiții de competiție, contribuțiile speciale care urmează să fie plătite fondurilor care acoperă construirea de ambarcațiuni noi și primele pentru tăiere pentru fier vechi, dacă astfel de prime se dovedesc necesare în cazul unei perturbări grave a pieței și în concordanță cu procedura menționată în art. 8 al Directivei 96/75/CE, trebuie stabilite la tarife uniforme și în condiții uniforme;

8. Întrucât, din moment ce flotele de navigație interioară sunt flotele Comunității, deciziile privind operarea acestui mecanism de reglare a capacității trebuie luate la nivelul Comunității; întrucât, capacitatea de a adopta astfel de decizii, de a urmări aplicarea lor și a asigura condițiile de competiție stabilite prin prezentul regulament trebuie conferită Comisiei; întrucât este important ca astfel de decizii să fie luate de Comisie după consultarea statelor membre și a organizațiilor reprezentând transportul pe căile navigabile interne la nivelul Comunității;

9. Întrucât, în legătură cu modernizarea și reorganizarea flotelor Comunității pentru a crea un context favorabil mediului înconjurător și sigur, trebuie prevăzute măsuri sociale în așa fel încât să îi ajute pe muncitorii care doresc să părăsească industria căilor navigabile interioare sau să se recalifice pentru locuri de muncă în alt sector, împreună cu măsurile de încurajare a înființării grupurilor de întreprinderi, de îmbunătățire a abilităților operatorilor și de a promova adaptarea navelor la progresul tehnic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 OJ C 320, 17.101998, P.4 și OJ C15, 20.1.1999, p.15.

2 Aviz emis pe 2 decembrie 1998(OJ C 40,15.2.1999,p.47).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...