Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 30/1999 privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din aerul înconjurător
Număr celex: 31999L0030

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 29 iunie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 99/30/CE
din 22 aprilie 1999
privind valorile-limită pentru dioxidul de sulf, dioxidul de
azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul din
aerul înconjurător

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 130s alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

în conformitate cu procedura stabilită în art. 189c din Tratat(3),

(1) întrucât, pe baza principiilor menționate în art. 130r din Tratat, programul Comunității Europene de politică și acțiune în domeniul mediului și al dezvoltării durabile (al 5-lea program de acțiune pentru mediu)(4) prevede în special modificări ale legislației privind poluanții atmosferici; întrucât programul recomandă stabilirea obiectivelor de calitate a aerului pe termen lung;

(2) întrucât art. 129 din Tratat prevede că cerințele de protecție a sănătății trebuie să fie incluse și în alte politici comunitare; întrucât art. 3 lit. (o) din Tratat prevede că activitățile Comunității trebuie să le includă și pe cele de obținere a unui înalt nivel de protecție a sănătății;

(3) întrucât, în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Directiva Consiliului 96/62/CE din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și controlul calității aerului înconjurător(5), Consiliul trebuie să adopte legislația menționată la alin. (1) și dispozițiile alin. (3) și (4) din articolul menționat;

(4) întrucât valorile-limită stabilite în prezenta directivă sunt cerințe minime; întrucât, în conformitate cu art. 130t din Tratat, statele membre pot să mențină sau să introducă măsuri de protecție mai severe; întrucât, în special, pot fi introduse valori-limită mai stricte pentru a proteja sănătatea categoriilor deosebit de vulnerabile ale populației, cum ar fi copiii și bolnavii spitalizați; întrucât un stat membru poate cere ca valorile-limită să fie atinse înainte de datele stabilite în prezenta directivă;

(5) întrucât ecosistemele trebuie protejate împotriva efectelor negative ale dioxidului de sulf; întrucât vegetația trebuie protejată împotriva efectelor negative ale oxizilor de azot;

(6) întrucât diferite tipuri de pulberi pot avea diferite efecte dăunătoare asupra sănătății umane; întrucât există dovezi că riscurile pentru sănătatea umană, asociate cu expunerea la pulberile în suspensie create de om, sunt mai mari decât riscurile asociate cu expunerea la pulberile care apar în mod natural în aerul înconjurător;

(7) întrucât Directiva 96/62/CE cere ca planurile de acțiune să fie elaborate pentru zonele în care concentrațiile de poluanți din aerul înconjurător depășesc valorile-limită plus orice marjă de toleranță aplicabilă în scopul asigurării conformării cu valorile-limită până la data sau datele stabilite; întrucât, în măsura în care se referă la pulberile în suspensie, aceste planuri de acțiune și alte strategii de reducere trebuie să vizeze reducerea concentrațiilor de particule fine ca parte a reducerii totale de concentrații a pulberilor în suspensie;

(8) întrucât Directiva 96/62/CE prevede că valorile numerice pentru valorile-limită și pragurile de alertă trebuie să se bazeze pe rezultatele muncii întreprinse de grupuri științifice internaționale active în domeniu; întrucât Comisia trebuie să țină cont de cele mai noi date ale cercetării științifice din domeniul epidemiologic și cel de mediu și de cele mai noi realizări în metrologie pentru reexaminarea elementelor pe care se bazează valorile-limită și pragurile de alertă;

(9) întrucât, pentru a facilita revizuirea prezentei directive în 2003, Comisia și statele membre trebuie să aibă în vedere încurajarea cercetării în privința efectelor poluanților menționați în aceasta, adică dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie și plumbul;

(10) întrucât metodele standardizate de măsurare exactă și criteriile comune de amplasare ale stațiilor de măsurare reprezintă un element important pentru evaluarea calității aerului înconjurător în scopul obținerii unor informații comparabile în întreaga Comunitate;

(11) întrucât, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Directiva 96/62/CE, modificările necesare adaptării la progresul tehnico-științific se pot referi doar la criteriile și metodele pentru evaluarea concentrațiilor de dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, pulberi în suspensie și plumb, sau la planurile detaliate pentru a înainta informațiile la Comisie, și s-ar putea să nu aibă ca efect direct sau indirect modificarea valorilor-limită sau a pragurilor de alertă;

(12) întrucât informațiile la zi despre concentrațiile de dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, pulberi în suspensie și plumb în aerul înconjurător trebuie puse la dispoziția publicului cu promptitudine,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...