Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 29/1999 privind substanțele și produsele nedorite în hrana animalelor
Număr celex: 31999L0029

Modificări (...)

În vigoare de la 04 mai 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 1999/29/CE A CONSILIULUI
din 22 aprilie 1999
privind substanțele și produsele nedorite în hrana animalelor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

(1) întrucât Directiva 74/63/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1973 privind substanțele și produsele nedorite din hrana animalelor3, a fost modificată substanțial, de mai multe ori; întrucât, din motive de claritate și logică, trebuie să se codifice directiva menționată;

(2) întrucât producția de animale ocupă un loc foarte important în agricultura Comunității și întrucât rezultatele satisfăcătoare depind într-o mare măsură de utilizarea unei hrane corespunzătoare și de bună calitate pentru animale;

(3) întrucât reglementarea privind hrana pentru animale reprezintă un factor esențial pentru creșterea productivității în agricultură;

(4) întrucât hrana pentru animale conține adeseori substanțe sau produse nedorite care pot dăuna sănătății animalelor sau, din cauza prezenței lor în produsele animaliere, sănătății umane;

(5) întrucât este imposibilă excluderea totală a prezenței substanțelor și produselor în cauză, și întrucât este important ca cel puțin conținutul lor din hrana pentru animale să fie redus astfel încât să prevină apariția efectelor nedorite și dăunătoare; întrucât, în acest caz, este imposibil să se stabilească aceste niveluri sub pragul de sensibilitate a metodelor de analiză definite pe plan comunitar;

(6) întrucât substanțele și produsele nedorite pot fi prezente în hrana pentru animale numai în condițiile stabilite în prezenta directivă și întrucât nu pot fi distribuite într-un alt mod în hrana animalelor; întrucât, prin urmare, prezenta directivă trebuie aplicată fără a aduce atingere celorlalte dispoziții comunitare privind hrana animalelor, în special normelor aplicabile hranei compuse pentru animale;

(7) întrucât, cu toate acestea, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a admite, în anumite condiții, ca hrana pentru animale să aibă un conținut de substanțe și produse nedorite mai mare decât cel prevăzut de anexa I;

(8) întrucât dispozițiile din prezenta directivă trebuie să se aplice materiilor prime pentru hrana animalelor, precum și hranei pentru animale încă de la introducerea lor în Comunitate; întrucât, prin urmare, este necesar să se precizeze că procentele maxime de substanțe și produse nedorite stabilite se aplică, în general, la punerea în circulație a materiilor prime pentru hrană și a hranei pentru animale, inclusiv în toate etapele de comercializare, și, în special, încă de la data importării lor;

(9) întrucât este necesar să se stabilească principiul conform căruia materiile prime utilizate în hrana animalelor trebuie să corespundă calitativ, adică să fie sănătoase, fiabile și de calitate comercială; întrucât, prin urmare, trebuie interzisă utilizarea sau punerea în circulație a materiilor prime pentru hrană care, ținând seama de conținutul prea ridicat în substanțe și produse nedorite, au drept rezultat depășirea nivelurilor maxime prevăzute de anexa I pentru hrana compusă;

(10) întrucât este necesar să se limiteze prezența anumitor substanțe și produse nedorite în hrana suplimentară prin stabilirea nivelurilor maxime corespunzătoare;

(11) întrucât trebuie să se lase statelor membre posibilitatea, atunci când sănătatea animală sau umană este amenințată, de a reduce temporar nivelurile maxime stabilite sau de a stabili un conținut maxim pentru alte substanțe sau produse sau de a interzice prezența acestor substanțe și produse în hrana pentru animale; întrucât pentru a evita ca un stat membru să folosească abuziv această posibilitate, este necesar să se decidă, printr-o procedură comunitară de urgență și pe baza documentelor justificative, eventuale modificări ale anexelor I și II;

(12) întrucât hrana pentru animale care corespunde condițiilor din prezenta directivă trebuie, în ceea ce privește conținutul în substanțe și produse nedorite, să fie restricționate numai în ceea ce privește punerea în circulație prevăzută de prezenta directivă;

(13) întrucât pentru a garanta, la comercializarea hranei pentru animale, respectarea condițiilor stabilite pentru substanțele și produsele nedorite, statele membre trebuie să prevadă dispoziții de control corespunzătoare;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...