Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 183/2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005R0183

Modificări (...), Referințe (5)

În vigoare de la 08 februarie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) nr. 183/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI
din 12 ianuarie 2005
de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 alineatul (2) și articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Producția animală deține un rol important în sectorul agricol comunitar. Obținerea unor rezultate satisfăcătoare în această activitate depinde într-o largă măsură de utilizarea unor furaje care să fie sigure și de bună calitate.

(2) Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale constituie unul din obiectivele fundamentale ale legislației alimentare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației alimentare, de înființare a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor referitoare la siguranța produselor alimentare3. Acest regulament stabilește, de asemenea, alte principii și definiții comune pentru legislația alimentară națională și comunitară, inclusiv obiectivul realizării liberei circulații a furajelor în cadrul Comunității.

(3) Directiva 95/69/CE a Consiliului4 stabilește condițiile și măsurile care se aplică anumitor anumite categorii de unități și de intermediari din sectorul hranei pentru animale pentru a le permite să-și exercite activitatea. Experiența a demonstrat că aceste condiții și măsuri constituie o bază solidă pentru asigurarea siguranței furajelor. Directiva menționată anterior stabilește, de asemenea, condițiile referitoare la aprobarea unităților care produc anumite substanțe enumerate în Directiva 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor5.

(4) Directiva 98/51/CE a Comisiei din 9 iulie 1998 de stabilire a anumitor măsuri de punere în aplicare a Directivei 95/69/CE a Consiliului de stabilire a condițiilor și procedurilor de autorizare și înregistrare a anumitor unități și intermediari din sectorul hranei pentru animale6 stabilește anumite măsuri care includ procedurile referitoare la importurile din țări terțe.

(5) Experiența a demonstrat, de asemenea, că este necesar să se asigure că toate întreprinderile din sectorul hranei pentru animale, inclusiv acvacultura, operează în conformitate cu cerințele de siguranță armonizate și că este necesar să se procedeze la o revizuire generală pentru a se lua în considerare nevoia asigurării unui nivel mai ridicat de protecție a sănătății umane și animale și a mediului.

(6) Obiectivul principal al noilor norme de igienă, stabilite în prezentul regulament, este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, în ceea ce privește siguranța alimentară și hrana pentru animale, ținându-se seama, în special, de următoarele principii:

a) răspunderea principală pentru siguranța hranei pentru animale revine fabricantului din sectorul hranei pentru animale;

b) necesitatea asigurării siguranței furajelor pe întreg lanțul alimentar, de la producția primară a furajelor până la nutriția animalelor de la care se obțin produse alimentare;

c) punerea în aplicare generală a unor proceduri bazate pe principiile de analiză a riscurilor și puncte de control decisiv (HACCP) care, asociată aplicării bunelor practici în domeniul igienei, ar trebui să sporească răspunderea fabricanților din sectorul hranei pentru animale;

d) ghidurile bunelor practici sunt un instrument util de asistare a fabricanților din sectorul hranei pentru animale, la toate nivelurile lanțului hranei pentru animale, în respectarea normelor de igienă a furajelor și aplicarea principiilor HACCP;

e) necesitatea stabilirii unor criterii microbiologice bazate pe criterii de risc științifice;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...