Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 5/2005 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor finanțelor publice (BCE/2005/5)
Număr celex: 32005O0005

Modificări (...)

În vigoare de la 29 aprilie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 17 februarie 2005
privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene
și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul
Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul
statisticilor finanțelor publice
(BCE/2005/5)
(2005/327/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 5.2, 12.1 și 14.3,

întrucât:

(1) În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de statistici ale finanțelor publice (SFP) complete și fiabile.

(2) Procedurile prevăzute de prezenta orientare nu aduc atingere responsabilităților și competențelor statelor membre și ale Comunității.

(3) Articolul 5.1 din statut prevede ca Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), să colecteze fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici, informațiile statistice necesare îndeplinirii sarcinilor SEBC. Articolul 5.2 stipulează că BCN execută, în măsura posibilului, sarcinile descrise la articolul 5.1.

(4) O parte a informațiilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale SEBC în domeniul SFP sunt colectate de autoritățile naționale competente, altele decât BCN.

Prin urmare, unele dintre sarcinile care trebuie îndeplinite în temeiul prezentei orientări necesită cooperarea dintre SEBC și autoritățile naționale competente, în conformitate cu articolul 5.1 din statut și cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea de informații statistice de către Banca Centrală Europeană1.

(5) Este necesară instituirea unor proceduri eficiente de schimb al SFP în cadrul SEBC pentru a asigura faptul că SEBC dispune de SFP actualizate care corespund necesităților și că aceste statistici sunt compatibile cu estimările pentru aceleași variabile elaborate de BCN, indiferent dacă statisticile în cauză sunt elaborate de BCN sau de autoritățile naționale competente.

(6) Din motive de coerență, cerințele SEBC în materie de SFP ar trebui să se bazeze, în măsura posibilului, pe standardele statistice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale în Comunitate2 (denumit în continuare "SEC 95").

(7) Tabelul 2 (Agregate principale ale administrațiilor publice) din programul de transmitere prevăzut în anexa B la SEC 95, disponibil de două ori pe an (cu un decalaj de trei și opt luni de la sfârșitul ultimului an analizat), se referă la majoritatea informațiilor de bază necesare îndeplinirii cerințelor de raportare în ceea ce privește veniturile și cheltuielile. Celelalte informații de bază necesare elaborării totalurilor pentru zona euro și Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește veniturile și cheltuielile se referă în principal la operațiunile dintre statele membre și bugetul UE.

(8) Anumite statistici privind datoria publică și ajustarea deficit-datorie sunt puse la dispoziție de două ori pe an, înainte de 1 martie și 1 septembrie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura deficitului excesiv anexată Tratatului de instituire a Comunității Europene3. Tabelul 6 [Conturi financiare în funcție de sector (tranzacții)] și tabelul 7 (Bilanțuri pentru activele și pasivele financiare) din programul de transmitere prevăzut în anexa B din SEC 95, inclusiv conturile financiare pentru sectorul administrațiilor publice și subsectoarele acestuia, sunt puse la dispoziție o dată pe an (cu un decalaj de nouă luni de la sfârșitul ultimului an analizat). Cu toate acestea, sursele respective nu corespund nevoilor SEBC în ceea ce privește domeniul reglementat și termenele.

(9) În ceea ce privește statisticile privind datoria publică și ajustarea deficit-datorie, SEBC are nevoie, de asemenea, de date care nu sunt disponibile în statisticile menționate anterior, în special date privind defalcările datoriei în funcție de scadența inițială și reziduală, valoarea nominală și titulari, precum și privind alte fluxuri care leagă tranzacțiile la valoarea pieței, în conformitate cu SEC 95, și modificările datoriei publice la valoarea nominală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93. Prin urmare, în ciuda surselor descrise anterior, este necesar ca autoritățile naționale competente să realizeze o activitate suplimentară de elaborare a statisticilor.

(10) Constrângerile exercitate asupra sistemelor de colectare a SFP și asupra resurselor înseamnă că poate apărea necesitatea acordării unor derogări de la prezenta orientare.

(11) Transmiterea de către BCN spre BCE a informațiilor statistice confidențiale are loc în măsura necesară care să permită exercitarea sarcinilor de către SEBC. Regimul de confidențialitate este prevăzut la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 și de Orientarea BCE/1998/NP28 a Băncii Centrale Europene din 22 decembrie 1998 privind normele comune și standardele minime de protecție a confidențialității informațiilor statistice individuale colectate de Banca Centrală Europeană cu sprijinul băncilor centrale naționale4.

(12) Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu afecteze cadrul conceptual aferent și nici sarcina de raportare. Se ține seama de avizele Comitetului pentru statistici al SEBC la punerea în aplicarea a procedurii. BCN pot propune modificări de natură tehnică ale anexelor prin intermediul Comitetului pentru statistici.

(13) În conformitate cu articolele 12.1 și 14.3 din statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...