Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind folosirea sistemelor de protecție frontală la autovehicule și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului
Număr celex: 32005L0066

Modificări (...)

În vigoare de la 25 noiembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2005/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind folosirea sistemelor de protecție frontală la autovehicule
și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Sistemele care oferă protecție frontală suplimentară pentru autovehicule au fost folosite pe scară din ce în ce mai largă în ultimii ani. Unele din aceste sisteme constituie un risc pentru siguranța pietonilor și a altor utilizatori ai drumurilor în caz de coliziune. Prin urmare, sunt necesare măsuri de protecție a publicului împotriva unor asemenea riscuri.

(2) Sistemele de protecție frontală pot fi furnizate ca echipamente originale montate pe un vehicul sau pot fi comercializate ca unități tehnice separate. Cerințele tehnice pentru omologarea autovehiculelor din punct de vedere al oricăror sisteme de protecție frontală care pot fi montate pe vehicul ar trebui să fie armonizate pentru a preveni adoptarea unor cerințe care variază de la un stat membru la altul și pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne. Din aceleași motive, este necesar să se armonizeze cerințele tehnice pentru omologarea sistemelor de protecție frontală ca unități tehnice separate în sensul Directivei 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora3.

___________

1 JO C 112, 30.4.2004, p. 18.

2 Avizul Parlamentului European din 26 mai 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 octombrie 2005.

3 JO L 42, 23.2.1970, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/49/CE a Comisiei (JO L 194, 26.7.2005, p. 12).

(3) Este necesar să se controleze utilizarea sistemelor de protecție frontală și să se stabilească cerințele de încercare, construcție și instalare care trebuie să fie îndeplinite de orice sistem de protecție frontală, fie furnizat ca echipament original montat pe un vehicul, fie plasat pe piață ca unitate tehnică separată. Încercările trebuie să impună ca sistemele de protecție frontală să fie proiectate astfel încât să îmbunătățească siguranța pietonilor și să reducă numărul de răniri.

(4) De asemenea, aceste cerințe ar trebui privite în contextul protecției pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor și având în vedere Directiva 2003/102/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor anterior și în cazul coliziunii cu un autovehicul1. Prezenta directivă trebuie să fie revizuită având în vedere cercetările ulterioare și experiența dobândită în timpul primilor patru ani de la aplicarea sa.

(5) Prezenta directivă este una din directivele speciale din cadrul procedurii de omologare CE de tip instituite prin Directiva 70/156/CEE.

(6) Comisia ar trebui să monitorizeze impactul prezentei directive și să raporteze Parlamentului European și Consiliului. În cazul în care se consideră necesar să se aducă îmbunătățiri suplimentare protecției pietonilor, Comisia ar trebui să facă propuneri de modificare a prezentei directive, în conformitate cu progresul tehnic.

(7) Cu toate acestea, se recunoaște faptul că anumite vehicule incluse în domeniul de aplicare a prezentei directive și la care se pot monta sisteme de protecție frontală nu intră sub incidența Directivei 2003/102/CE. Pentru astfel de vehicule se consideră că cerințele prezentei directive privind încercările referitoare la partea superioară a piciorului pot fi nefezabile din punct de vedere tehnic. Pentru a facilita îmbunătățirea siguranței pietonilor, în ceea ce privește rănirea capului, poate fi necesar să se permită existența unor cerințe alternative privind încercarea pentru partea superioară a piciorului aplicabile exclusiv vehiculelor respective, asigurându-se că instalarea oricărui sistem de protecție frontală nu crește riscul de rănire a piciorului pentru pietoni sau alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor.

(8) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive și pentru adaptarea sa la progresul științific și tehnic ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei2.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...