Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind consolidarea securității portuare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005L0065

Modificări (...)

În vigoare de la 25 noiembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2005/65/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 26 octombrie 2005
privind consolidarea securității portuare
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

Întrucât:

(1) Atentatele la adresa securității cauzate de terorism se numără printre cele mai mari amenințări la adresa idealurilor de democrație, libertate și pace, care constituie însăși esența Uniunii Europene.

(2) Este necesară protejarea persoanelor, infrastructurii și echipamentelor din porturi împotriva atentatelor la adresa securității și a efectelor devastatoare ale acestora. Această protecție ar fi benefică utilizatorilor de transport, economiei și societății în ansamblul său.

(3) La 31 martie 2004, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat Regulamentul (CE) nr. 725/20044 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare. Măsurile de securitate maritimă impuse prin acest regulament constituie numai o parte dintre măsurile necesare pentru atingerea unui nivel corespunzător de securitate în toate lanțurile de transporturi legate de transportul maritim. Sfera de aplicare a regulamentului respectiv se limitează la măsurile de securitate de la bordul vaselor și la interfața imediată navă/port.

(4) Pentru a atinge cel mai mare grad de protecție posibilă pentru industria maritimă și industria portuară, ar trebui introduse măsuri de securitate portuară care să vizeze fiecare port din perimetrul definit de statul membru în cauză, pentru a se garanta că măsurile de securitate luate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 725/2004 beneficiază de măsuri de securitate consolidate în zonele de activitate portuară. Aceste măsuri ar trebui să se aplice tuturor porturilor în care se află una sau mai multe instalații portuare reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 725/2004.

(5) Obiectivul de securitate al prezentei directive ar trebui realizat prin adoptarea unor măsuri corespunzătoare care nu aduc atingere normelor statelor membre din domeniul securității naționale și a unor măsuri care ar putea fi luate în temeiul titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(6) Este necesar ca statele membre să se bazeze pe evaluări de securitate detaliate pentru identificarea limitelor exacte ale zonei portuare relevante din punct de vedere al securității, precum și a diferitelor măsuri necesare pentru a asigura securitatea portuară corespunzătoare. Aceste măsuri ar trebui să difere în funcție de nivelul de securitate existent și să reflecte profilul de risc al diferitelor subzone ale portului.

(7) Este necesar ca statele membre să aprobe planuri de securitate portuară care să încorporeze concluziile evaluării securității portuare. Eficacitatea măsurilor de securitate impune, de asemenea, o repartiție precisă a sarcinilor între toate părțile implicate, precum și exerciții efectuate cu regularitate. Se consideră că această repartiție precisă a sarcinilor și înregistrarea procedurilor de exercițiu în formatul prevăzut în planul de securitate portuară are o contribuție importantă atât la eficacitatea măsurilor preventive de securitate portuară, cât și la eficacitatea celor corective.

(8) Navele de tip ro-ro sunt deosebit de vulnerabile la atentatele la adresa securității, în special în cazul în care transportă atât pasageri, cât și mărfuri. Ar trebui luate măsuri adecvate în baza evaluărilor de risc care să garanteze că automobilele și vehiculele de marfă destinate transportului pe nave de tip ro-ro pe rute interne și internaționale nu constituie un risc pentru navă, pentru pasagerii și echipajul acesteia sau pentru încărcătură. Măsurile ar trebui luate într-un mod care să împiedice cât mai puțin posibil fluiditatea operațiunilor.

(9) Este necesar ca statele membre să poată înființa comitete pentru securitatea portuară, care să aibă misiunea de a furniza sfaturi practice în porturile vizate de prezenta directivă.

(10) Este necesar ca statele membre să se asigure că responsabilitățile în ceea ce privește securitatea portuară sunt recunoscute în mod evident de toate părțile implicate. Este necesar ca statele membre să monitorizeze respectarea normelor de securitate și să desemneze în mod clar o autoritate responsabilă pentru toate porturile lor, să aprobe toate evaluările și planurile de securitate pentru porturile lor, să stabilească și să comunice, după caz, nivelurile de securitate și să se asigure că măsurile sunt bine comunicate, puse în aplicare și coordonate.

(11) Este necesar ca statele membre să aprobe evaluări și planuri și să monitorizeze punerea în aplicare a acestora în porturile lor. Pentru a reduce la minimum perturbarea activităților portuare și povara administrativă asupra organismelor de inspecție, monitorizarea de către Comisie a aplicării prezentei directive ar trebui să se desfășoare în comun cu inspecțiile prevăzute la articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...