Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității
Număr celex: 32005L0044

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 30 septembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2005/44/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 7 septembrie 2005
privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate
pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Aplicarea tehnologiilor informaționale și de comunicații la căile navigabile interioare contribuie la creșterea semnificativă a siguranței și eficienței transportului pe căile navigabile interioare.

(2) În unele state membre există deja aplicații naționale ale serviciilor de informații pe diferite căi navigabile. Pentru a asigura un sistem de informare și sprijin armonizat, interoperabil și deschis pe rețeaua comunitară a căilor navigabile interioare, trebuie introduse cerințe și specificații tehnice comune.

(3) Din motive de siguranță și în interesul armonizării paneuropene, conținutul acestor cerințe și specificații tehnice comune trebuie să se bazeze pe activitatea depusă în acest domeniu de organizațiile internaționale relevante, precum Asociația Internațională de Navigație (PIANC), Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin (CCNR) și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU).

(4) Este necesar ca serviciile de informații fluviale să fie sisteme interoperabile care ar trebui să se bazeze pe standarde publice și deschise, disponibile în mod nediscriminatoriu pentru toți furnizorii și utilizatorii sistemului.

(5) Nu este necesar ca aceste cerințe și specificații tehnice să fie obligatorii pe căile navigabile interioare naționale care nu sunt legate de rețeaua navigabilă a unui alt stat membru. Cu toate acestea, se recomandă ca RIS, astfel cum sunt definite în prezenta directivă, să fie puse în aplicare pe căile navigabile interioare respective și să se asigure interoperabilitatea sistemelor existente cu aceste servicii.

(6) Este necesar ca dezvoltarea RIS să se bazeze pe obiective precum siguranța, eficiența navigației interioare și respectul pentru mediu, care sunt realizate prin sarcini cum ar fi gestionarea traficului și a transportului, protecția mediului și a infrastructurii și aplicarea normelor specifice.

(7) Este necesar ca cerințele privind RIS să se aplice cel puțin serviciilor de informații care urmează să fie furnizate de către statele membre.

(8) Este necesar ca specificațiile tehnice să cuprindă sisteme precum hărțile electronice de navigație, notificarea electronică a navelor, inclusiv un sistem european uniform de numerotare a navelor, notificările către căpitani și reperarea și urmărirea navelor. Compatibilitatea tehnică a echipamentelor necesare pentru utilizarea RIS ar trebui să fie asigurată de un comitet.

(9) Statelor membre, în cooperare cu Comunitatea, le revine responsabilitatea de a încuraja utilizatorii să se conformeze cerințelor privind procedurile și echipamentele, ținând cont de faptul că întreprinderile din sectorul de navigație interioară sunt întreprinderi mici și mijlocii.

(10) Introducerea RIS implică prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta trebuie să se efectueze în conformitate cu normele comunitare, prevăzute, inter alia, în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date3 și în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea vieții private în sectorul comunicațiilor electronice4. Introducerea RIS nu ar trebui să conducă la prelucrarea necontrolată a datelor sensibile din punct de vedere economic referitoare la operatorii de pe piață.

(11) În scopul aplicării RIS, care necesită determinarea exactă a poziției, se recomandă utilizarea tehnologiilor de determinare a poziției prin satelit. Atunci când este posibil, respectivele tehnologii trebuie să fie interoperabile cu alte sisteme relevante și trebuie integrate cu acestea, în conformitate cu deciziile aplicabile în acest domeniu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...