Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directivă privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre și de modificare a Directivei 2001/25/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005L0045

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 30 septembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2005/45/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 7 septembrie 2005
privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate
de statele membre și de modificare a Directivei 2001/25/CE
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, după consultarea Comitetului Regiunilor, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În concluziile sale din 5 iunie 2003 intitulate "Îmbunătățirea imaginii transporturilor maritime comunitare și atragerea tinerilor către profesiile maritime", Consiliul a subliniat necesitatea sporirii mobilității profesionale a navigatorilor în cadrul Uniunii Europene, acordând o atenție specială procedurilor de recunoaștere a brevetelor de aptitudine ale navigatorilor, asigurând totodată respectarea cu strictețe a dispozițiilor Convenției Organizației Maritime Internaționale (OMI) privind standardele de pregătire a navigatorilor, de brevetare și de efectuare a serviciului de cart din 1978 (Convenția STCW), în versiunea actualizată.

(2) Transportul maritim este o activitate în plină dezvoltare, caracterizată prin dimensiunea sa internațională. În consecință, ținând seama de lipsa crescândă de navigatori comunitari, este mai ușor să se mențină echilibrul între cererea și oferta de mână de lucru la nivel comunitar decât la nivel național. Prin urmare, este esențial ca politica comună de transport în domeniul maritim să fie extinsă pentru a facilita circulația navigatorilor în cadrul Comunității.

(3) În ceea ce privește calificările navigatorilor, Comunitatea a stabilit standarde minime în materie de formare profesională și de eliberare a brevetelor prin Directiva 2001/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind nivelul minim de formare a marinarilor3. Respectiva directivă transpune în dreptul comunitar standardele internaționale de pregătire, de brevetare și de efectuare a serviciului de cart definite prin Convenția STCW.

___________

1 JO L 157, 28.6.2005, p. 53.

2 Avizul Parlamentului European din 23 februarie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iunie 2005.

3 JO L 136, 18.5.2001, p. 17. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2005/23/CE a Comisiei (JO L 62, 9.3.2005, p. 14).

(4) Directiva 2001/25/CE prevede că navigatorii trebuie să fie titulari ai unui brevet eliberat și vizat de autoritatea competentă a unui stat membru în conformitate cu dispozițiile respectivei directive, care îl autorizează pe titularul legitim să își efectueze serviciul pe o navă și să execute sarcinile corespunzătoare nivelului de responsabilitate specificat în brevet.

(5) În conformitate cu Directiva 2001/25/CE, recunoașterea reciprocă de către statele membre a brevetelor eliberate navigatorilor, indiferent dacă sunt sau nu resortisanți ai unui stat membru, face obiectul Directivelor 89/48/CEE1 și 92/51/CEE2 care stabilesc un prim sistem și, respectiv, un al doilea sistem general de recunoaștere a formărilor profesionale. Respectivele directive nu prevăd o recunoaștere automată a titlurilor ai căror titulari sunt navigatorii, ținând seama de faptul că aceștia pot face obiectul unor măsuri compensatorii.

___________

1 Directiva 89/48/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate pentru formare profesională cu durata minimă de trei ani (JO L 19, 24.1.1989, p. 16). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 206, 31.7.2001, p. 1).

2 Directiva 92/51/CEE privind un al doilea sistem general de recunoaștere a formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE (JO L 209, 24.7.1992, p. 25). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2004/108/CE a Comisiei (JO L 32, 5.2.2004, p. 15).

(6) Fiecare stat membru ar trebui să recunoască toate brevetele și celelalte titluri eliberate de un alt stat membru în conformitate cu Directiva 2001/25/CE. În consecință, fiecare stat membru ar trebui să autorizeze un navigator care și-a obținut brevetul de aptitudine într-un alt stat membru, în conformitate cu dispozițiile directivei menționate anterior, să înceapă sau să continue să exercite profesia maritimă pentru care este calificat, fără să îi solicite să îndeplinească alte condiții prealabile decât cele impuse propriilor resortisanți.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...