Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 222/2005 privind atacurile împotriva sistemelor informatice
Număr celex: 32005F0222

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 16 martie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 30 alineatul (1) litera (a), articolul 31 alineatul (1) litera (e) și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

întrucât:

(1) Obiectivul prezentei decizii-cadru constă în îmbunătățirea cooperării între autoritățile judiciare și alte autorități competente, inclusiv poliția și celelalte servicii specializate de aplicare a legii din statele membre, prin apropierea normelor în materie de drept penal din statele membre în ceea ce privește atacurile împotriva sistemelor informatice.

(2) Există dovezi că s-au produs atacuri împotriva sistemelor informatice, în special din partea criminalității organizate, și se manifestă o îngrijorare crescândă în fața posibilității de atacuri teroriste împotriva sistemelor informatice care fac parte din infrastructura critică a statelor membre. Această situație reprezintă o amenințare la adresa realizării unei societăți informaționale mai sigure și a unui spațiu de libertate, securitate și justiție, necesitând, prin urmare, o reacție la nivelul Uniunii Europene.

(3) O reacție eficientă la aceste amenințări necesită o abordare de ansamblu în ceea ce privește securitatea rețelelor și a informațiilor, după cum se subliniază în Planul de acțiune eEurope, în comunicarea Comisiei "Securitatea rețelelor și a informațiilor: propunere pentru o abordare politică europeană" și în rezoluția Consiliului din 28 ianuarie 2002 privind o abordare comună și acțiuni specifice în domeniul securității rețelelor și a informațiilor2.

(4) Necesitatea de a continua campania de conștientizare a problemelor legate de securitatea informațiilor și de a furniza o asistență practică a fost subliniată și în rezoluția Parlamentului European din 5 septembrie 2001.

(5) Lacunele și diferențele considerabile existente în legislațiile statelor membre în acest domeniu pot crea obstacole în calea luptei împotriva criminalității organizate și terorismului și pot îngreuna desfășurarea unei cooperări judiciare și polițienești eficiente în domeniul atacurilor împotriva sistemelor informatice. Dat fiind caracterul transnațional, care nu ținea seama de frontiere, al sistemelor informatice moderne, atacurile împotriva acestor sisteme sunt adesea de natură transfrontalieră, subliniind nevoia urgentă de a se face în continuare demersuri pentru apropierea legislațiilor penale în acest domeniu.

(6) Planul de acțiune al Consiliului și al Comisiei privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam privind instituirea unui spațiu de libertate, securitate și justiție3, Consiliul European de la Tampere din 15 - 16 octombrie 1999, Consiliul European de la Santa Maria da Feira din 19 - 20 iunie 2000, Comisia în "Scoreboard-ul" său și Parlamentul European în rezoluția sa din 19 mai 2000 recomandă sau fac apel pentru adoptarea unor măsuri legislative contra criminalității care utilizează tehnologiile avansate, inclusiv definiții, incriminări și sancțiuni comune.

(7) Este necesar să se completeze activitatea desfășurată de organizațiile internaționale, în special cea a Consiliului Europei în vederea apropierii legislațiilor penale, și lucrările G8 privind cooperarea transnațională în domeniul criminalității care utilizează tehnologiile avansate, prin asigurarea unei abordări comune la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu. Acest apel a fost ulterior dezvoltat în comunicarea pe care Comisia a adresat-o Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor, intitulată "Crearea unei societăți informaționale mai sigure prin întărirea securității infrastructurilor informaționale și combaterea criminalității informatice".

(8) Normele de drept penal referitoare la atacurile împotriva sistemelor informatice ar trebui apropiate pentru a se asigura un grad cât mai ridicat posibil de cooperare judiciară și polițienească în ceea ce privește infracțiunile penale legate de atacurile împotriva sistemelor informatice și pentru a contribui la lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului.

(9) Toate statele membre au ratificat Convenția Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal prelucrate în contextul punerii în aplicare a prezentei decizii-cadru ar trebui protejate în conformitate cu principiile enunțate de convenția menționată.

(10) Existența unor definiții comune în acest domeniu, în special pentru sistemele informatice și datele informatice, este importantă pentru a se asigura aplicarea coerentă a prezentei decizii-cadru în statele membre.

(11) Este necesar să se adopte o abordare comună față de elementele constitutive ale infracțiunilor penale, definind drept infracțiuni de drept comun accesarea ilegală a unui sistem informatic, afectarea integrității unui sistem și afectarea integrității datelor.

(12) În scopul combaterii criminalității informatice, fiecare stat membru ar trebui să asigure o cooperare judiciară eficientă în ceea ce privește infracțiunile bazate pe tipurile de comportament menționate la articolele 2, 3, 4 și 5.

(13) Este necesar să se evite incriminarea excesivă, în special a cazurilor minore, ca de altfel și incriminarea titularilor de drepturi și a persoanelor autorizate.

(14) Este necesar ca statele membre să prevadă sancțiuni pentru atacurile împotriva sistemelor informatice. Sancțiunile astfel prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și descurajante.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...