Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 191/2004 de stabilire a criteriilor și sistemelor practice de compensare a dezechilibrelor financiare care rezultă din aplicarea Directivei 2001/40/CE privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanților țărilor terțe
Număr celex: 32004D0191

Modificări (...)

În vigoare de la 14 martie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 23 februarie 2004
de stabilire a criteriilor și sistemelor practice de compensare
a dezechilibrelor financiare care rezultă din aplicarea
Directivei 2001/40/CE privind recunoașterea reciprocă a
deciziilor de îndepărtare a resortisanților țărilor terțe
(2004/191/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

Întrucât:

(1) Consiliul European de la Tampere din 15 și 16 octombrie 1999 și-a reafirmat hotărârea de a crea un spațiu de libertate, securitate și justiție. În acest scop, este necesar ca o politică europeană comună în domeniul azilului și migrației să aibă ca scop atât tratamentul echitabil al resortisanților din țările terțe cât și o mai bună gestionare a fluxurilor de migrație. Aceste obiective au fost confirmate de Consiliul European de la Laeken din 14 și 15 decembrie 2001 și de Consiliul European de la Sevilla din 21 și 22 iunie 2002. Nevoia de a combate imigrația ilegală, inclusiv luarea de măsuri corespunzătoare pentru a promova returnarea rezidenților ilegali, a fost subliniată în mod special.

(2) Aplicarea Directivei 2001/40/CE1 poate avea ca rezultat dezechilibre financiare în cazul în care deciziile de expulzare, în ciuda eforturilor făcute de statele membre care le aplică, nu pot fi efectuate pe spezele resortisanților din țara terță în cauză sau ale unor terți. În consecință, este necesară adoptarea unor criterii corespunzătoare și sisteme practice pentru compensarea bilaterală a statelor membre.

(3) Prezenta decizie ar trebui, de asemenea, să constituie baza pentru stabilirea criteriilor și a sistemelor practice necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din articolul 24 al Convenției Schengen.

(4) Întrucât obiectivul acțiunii propuse, și anume împărțirea sarcinii financiare pentru cooperarea dintre statele membre privind expulzarea resortisanților din țări terțe în cazul recunoașterii reciproce a deciziei de expulzare, nu poate fi suficient realizat de statele membre și poate, în consecință, din cauza efectelor acțiunii, să fie mai bine realizat la nivelul Comunității, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut în articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut în articolul în cauză, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar în vederea realizării acestui obiectiv.

(5) Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și urmărește principiile reflectate în special în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În special, prezenta decizie vizează asigurarea respectării depline a demnității umane în caz de expulzare și returnare, așa cum prevăd articolele 1, 18 și 19 din Cartă.

(6) În conformitate cu articolele 1 și 2 din protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu ia parte la adoptarea prezentei decizii și nu este obligată la respectarea și aplicarea ei. Dat fiind că prezenta decizie dezvoltă acquis-ul Schengen, conform prevederilor de la titlul IV din partea a treia a Tratatului de instituire a Comunității Europene, în măsura în care se aplică resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile pentru scurt sejur care se aplică în cadrul teritoriului unui stat membru în temeiul prevederilor din acquis-ul Schengen, Danemarca, în conformitate cu articolul 5 din protocolul menționat, va decide într-un termen de șase luni de la adoptarea de către Consiliu a prezentei decizii, dacă o va transpune în legislația sa națională.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...