Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 34/2005 de stabilire a standardelor armonizate privind testele pentru detectarea anumitor reziduuri în produsele de origine animală importate din țări terțe [notificată cu numărul C(2004) 4992] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005D0034

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 20 ianuarie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 11 ianuarie 2005
de stabilire a standardelor armonizate privind testele pentru detectarea
anumitor reziduuri în produsele de origine animală importate din
țări terțe [notificată cu numărul C(2004) 4992]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2005/34/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate1, în special articolul 4 alineatul (5) și articolul 17 alineatul (7),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, în special articolul 11 alineatul (4) și articolul 63 alineatul (1) litera (e),

întrucât:

(1) Directiva 97/78/CE prevede ca fiecare lot importat din țări terțe să facă obiectul controalelor veterinare. Aceste controale pot include teste pentru detectarea reziduurilor de substanțe active farmacologic pentru a verifica dacă loturile îndeplinesc cerințele legislației comunitare.

(2) Limitele maxime ale reziduurilor (LMR) care se aplică în cadrul controlului alimentar în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE2 au fost stabilite pentru substanțele active farmacologic prin Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală3. LMR se aplică loturilor importate.

___________

1 JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

2 JO L 125, 23.5.1996, p. 10. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...