Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 458/2007 privind Sistemul european de statistici integrate privind protecția socială (SESPROS) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32007R0458

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 30 aprilie 2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 458/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
AL CONSILIULUI din 25 aprilie 2007
privind Sistemul european de statistici integrate privind
protecția socială (SESPROS)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Articolul 2 din tratat face trimitere la promovarea unui nivel ridicat de protecție socială ca fiind una din atribuțiile care revin Comunității.

(2) Consiliul European de la Lisabona din martie 2000 a încurajat procesul schimburilor de politici între statele membre privind modernizarea sistemelor de protecție socială.

(3) Prin Decizia 2004/689/CE a Consiliului(3) a fost instituit Comitetul privind protecția socială în scopul de a servi ca instrument pentru schimburile în cadrul cooperării dintre Comisie și statele membre în legătură cu modernizarea și îmbunătățirea sistemelor de protecție socială.

(4) Prin comunicarea sa din 27 mai 2003, Comisia a definit o strategie pentru raționalizarea proceselor de coordonare deschisă în domeniul politicii sociale în vederea consolidării poziției protecției sociale și a incluziunii sociale în cadrul strategiei de la Lisabona. La 20 octombrie 2003, Consiliul a convenit că raționalizarea va intra în vigoare începând din 2006. În acest context, un raport comun anual a devenit instrumentul principal de raportare, având obiectivul de a reuni principalele rezultate analitice și mesaje politice care țin atât de metoda deschisă de coordonare (MDC) în diferitele domenii în care aceasta este aplicată, cât și de aspectele orizontale ale protecției sociale.

(5) MDC a pus un nou accent pe nevoia de statistici comparabile, efectuate la timp și corect, în domeniul politicii sociale. În special, statisticile comparabile în materie de protecție socială sunt utilizate în rapoartele comune anuale.

(6) Comisia (Eurostat) colectează deja date anuale privind protecția socială de la statele membre, pe bază voluntară. Această practică s-a impus în statele membre și se bazează pe principii metodologice comune menite să asigure comparabilitatea datelor.

(7) Elaborarea de statistici comunitare specifice este reglementată de normele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare(4).

(8) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5).

(9) Comisiei ar trebui, în special, să-i fie acordată competența de a determina primul an în care ar trebui colectate datele complete privind prestațiile nete de protecție socială. De asemenea, Comisiei ar trebui să-i fie acordată competența să adopte măsuri privind clasificarea detaliată a datelor colectate, definițiile care vor fi folosite și actualizarea normelor privind diseminarea. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament și să îl completeze prin adăugarea de elemente noi neesențiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(10) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume crearea unor standarde statistice comune care să permită producerea de date armonizate, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și poate fi realizat mai bine la nivelul Comunității, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(11) În prezent, există raporturi de cooperare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în domeniul prestațiilor nete de protecție socială.

(12) Comitetul pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom(6) a Consiliului, a fost consultat,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...