Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 2150/2005 de stabilire a normelor comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005R2150

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 24 decembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) Nr. 2150/2005 AL COMISIEI
din 23 decembrie 2005
de stabilire a normelor comune pentru utilizarea
flexibilă a spațiului aerian
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european1 și în special articolul 7 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulamentul-cadru)2, în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Utilizarea flexibilă a spațiului aerian este un concept de gestiune a spațiului aerian descris de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și dezvoltat de Organizația Europeană pentru Siguranța Aviației (Eurocontrol), conform căruia spațiul aerian nu ar trebui să fie desemnat ca fiind strict spațiu aerian civil sau spațiu aerian militar, ci ar trebui considerat ca un spațiu continuu în care trebuie să fie satisfăcute cerințele tuturor utilizatorilor în cea mai mare măsură posibilă.

(2) Eurocontrol a fost mandatată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să asiste Comisia la elaborarea unor reguli de punere în aplicare în ceea ce privește utilizarea flexibilă a spațiului aerian. Prezentul regulament ține cont pe deplin de raportul de mandat din 30 decembrie 2004 emis de Eurocontrol.

(3) Prezentul regulament nu reglementează operațiunile militare și instruirea militară menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(4) Statele membre s-au angajat, într-o declarație privind problemele militare legate de cerul unic european3, să coopereze între ele, luând în considerare cerințele militare naționale, pentru a garanta aplicarea deplină și uniformă a conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian în toate statele membre de către toți utilizatorii spațiului aerian.

(5) Raportul emis în comun de către unitatea de examinare a performanței Eurocontrol și de agenția Eurocontrol în octombrie 2001 indică faptul că se poate îmbunătăți într-o măsură semnificativă aplicarea actuală a utilizării flexibile a spațiului aerian pe teritoriul Europei. În prezent ar trebui adoptate norme comune în vederea respectivei îmbunătățiri.

(6) Conceptul de gestionare flexibilă a spațiului aerian vizează, de asemenea, spațiul aerian de deasupra largului mării. În consecință, aplicarea acestui concept nu ar trebui să aducă atingere drepturilor și îndatoririlor statelor membre care decurg din Convenția privind aviația civilă internațională (convenția de la Chicago) din 7 decembrie 1944 și din anexele sale, sau dispozițiilor Convenției ONU din 1982 privind dreptul maritim.

(7) Pentru anumite activități se impune rezervarea unui volum de spațiu aerian în vederea folosirii exclusive sau specifice pe perioade determinate, datorită caracteristicilor profilului lor de zbor sau a naturii lor periculoase, precum și nevoii de a asigura o separare eficientă și sigură de traficul aerian care nu participă la aceste activități.

(8) Pentru aplicarea efectivă și armonizată a utilizării flexibile a spațiului aerian pe întreg teritoriul Comunității este nevoie de norme clare și consecvente în ceea ce privește coordonarea civilă-militară, care ar trebui să țină seama de cerințele tuturor utilizatorilor și de natura diverselor lor activități.

(9) Procedurile de coordonare eficientă civilă-militară ar trebui să aibă la bază norme și standarde care să asigure utilizarea eficientă a spațiului aerian de către toți utilizatorii.

(10) Este esențial să se continue cooperarea între statele membre vecine și să se ia în considerare operațiunile transfrontaliere la aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spațiului aerian.

(11) Diferențele de organizare a cooperării civile-militare în cadrul Comunității restricționează gestionarea uniformă și la timp a spațiului aerian. Prin urmare, este esențial să se identifice persoanele și/sau organizațiile care sunt responsabile cu aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a de spațiului aerian în fiecare stat membru. Aceste informații trebuie să fie puse la dispoziția statelor membre.

(12) Existența unor proceduri coerente pentru coordonarea civilă-militară și utilizarea spațiului comun aerian reprezintă o condiție esențială pentru stabilirea blocurilor de spațiu aerian funcțional definite de Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(13) Utilizarea flexibilă a spațiului aerian se referă la gestionarea spațiului aerian la nivelurile strategic, pre-tactic și tactic, care reprezintă funcții de gestionare separate, dar în strânsă interdependență și, prin urmare, este necesar ca acestea să fie realizate în mod coerent pentru a asigura utilizarea eficientă a spațiului aerian.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...