Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2111/2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005R2111

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 27 decembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) Nr. 2111/2005 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 14 decembrie 2005
de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni
care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității
și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la
identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a
articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Este necesar ca acțiunea comunitară în domeniul transportului aerian să aibă ca obiectiv prioritar asigurarea unui nivel înalt de protecție pentru pasageri împotriva riscurilor pentru siguranță. În plus, ar trebui să se țină seama pe deplin de cerințele impuse de protecția consumatorilor în general.

(2) Este necesar ca o listă comunitară a transportatorilor aerieni care nu îndeplinesc cerințele de siguranță relevante să fie adusă la cunoștința pasagerilor, astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de transparență. Este necesar ca această listă comunitară să aibă la bază criterii comune elaborate la nivel comunitar.

(3) Este necesar ca transportatorii aerieni incluși în lista comunitară să se supună unei interdicții de exploatare. Interdicțiile de exploatare incluse în lista comunitară ar trebui să se aplice pe întreg teritoriul statelor membre la care se aplică tratatul.

(4) Transportatorii aerieni care nu se bucură de drepturi de trafic în unul sau mai multe statele membre pot, cu toate acestea, să zboare spre și dinspre Comunitate în cazul în care aeronavele lor, cu sau fără echipaj, sunt închiriate de companii care se bucură de astfel de drepturi. Este necesar să se prevadă o interdicție de exploatare inclusă în lista comunitară, care să se aplice în egală măsură acestor transportatori aerieni, deoarece, în absența acestei interdicții, acești transportatori aerieni ar putea să opereze în Comunitate fără să respecte standardele de siguranță relevante.

(5) Unui transportator aerian care se supune unei interdicții de exploatare i se poate permite să exercite drepturi de trafic prin închirierea unei aeronave cu echipaj de la un transportator aerian care nu se supune unei interdicții operaționale, cu condiția respectării standardelor de siguranță relevante.

(6) Este necesar ca procedura de actualizare a listei comunitare să permită luarea unor decizii în mod rapid, pentru a furniza informații referitoare la siguranță adecvate și actualizate pasagerilor transportului aerian și pentru a garanta faptul că transportatorii aerieni care au remediat deficiențele legate de siguranță sunt eliminați de pe listă cât mai curând posibil. În același timp, este necesar ca procedurile să respecte drepturile de apărare ale transportatorilor aerieni și nu trebuie să aducă atingere acordurilor și convențiilor internaționale la care statele membre sau Comunitatea sunt părți semnatare, în special Convenția de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională. Măsurile de punere în aplicare în materie de procedură, care urmează a fi adoptate de către Comisie, ar trebui să răspundă în mod deosebit acestor cerințe.

(7) Atunci când o interdicție de exploatare a fost impusă unui transportator aerian, este necesar să se ia măsuri corespunzătoare în vederea sprijinirii transportatorului aerian în acțiunea de remediere a deficiențelor care au dus la interdicția respectivă.

(8) În cazuri excepționale, statelor membre ar trebui să li se permită luarea unor măsuri unilaterale. În cazuri de urgență și atunci când se confruntă cu o problemă de siguranță neprevăzută, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a impune imediat o interdicție de exploatare cu privire la propriul lor teritoriu. În afară de aceasta, în cazul în care Comisia a decis să nu includă un transportator aerian pe lista comunitară, statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a impune sau de a menține o interdicție de exploatare privind o problemă de siguranță care nu există în alte state membre. Statele membre trebuie să folosească în mod restrictiv aceste posibilități, ținând seama de interesul comunitar și având în vedere prezentarea unei abordări comune în ceea ce privește siguranța aeriană Prin aceasta nu ar trebui să se aducă atingere articolului 8 din Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile3 și articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții europene de siguranță a aviației4.

(9) Este necesar ca informațiile privind siguranța transportatorilor aerieni să fie publicate într-o mod eficient, cum ar fi prin folosirea Internetului.

(10) Pentru ca pasagerii și companiile să poată obține cele mai mari beneficii posibile din concurența în domeniul transportului aerian, este important să se furnizeze consumatorilor informațiile necesare, pentru a le permite acestora să facă alegeri în cunoștință de cauză.

(11) Identitatea transportatorului sau transportatorilor aerieni care asigură efectiv zborul este o informație esențială. Cu toate acestea, consumatorii care încheie un contract de transport, care poate cuprinde atât un zbor tur, cât și unul retur, nu sunt întotdeauna informați cu privire la identitatea transportatorului sau transportatorilor aerieni care asigură efectiv zborul sau zborurile vizate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...