Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1895/2005 privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32005R1895

Modificări (...)

În vigoare de la 19 noiembrie 2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1895/2005 AL COMISIEI
din 18 noiembrie 2005
privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele
și obiectele destinate să vină în contact cu produse alimentare
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE1, în special articolul 5 alineatul (1),

după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară,

întrucât:

(1) Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și barierele în calea liberei circulații a mărfurilor, Directiva 2002/16/CE a Comisiei din 20 februarie 2002 privind utilizarea anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare2 stabilește limite de migrație specifice pentru 2,2-bis(4-hidroxifenil)propan-bis(2,3-epoxipropil) eter ("BADGE", adică Bisfenol-A DiGglicidil Eter), bis(hidroxifenil)metan - bis(2,3-epoxipropil) eteri ("BFDGE", adică Bisfenol-F DiGglicidil Eter) și novolac glicidil eteri (NOGE), precum și pentru unii derivați ai acestora.

(2) Directiva 2002/16/CE prevede că utilizarea și/sau prezența BFDGE și NOGE se poate continua doar până la 31 decembrie 2004. Pentru BADGE perioada de tranziție a fost prelungită până la 31 decembrie 2005, în așteptarea prezentării prevăzute de noi date toxicologice și a evaluării acestora de către Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (autoritatea).

(3) Datele toxicologice solicitate pentru BADGE au fost transmise. Autoritatea a ajuns la concluzia că BADGE, BADGE•H2O și BADGE•2H2O nu ridică probleme de cancerigenicitate și genotoxicitate in vivo și că pentru aceste substanțe se poate stabili doza zilnică tolerabilă de 0,15 mg/kg greutate corporală. Prin urmare, se poate stabili o limită de migrație specifică LMS(T) mai mare pentru BADGE, BADGE•H2O și BADGE•2H2O. În ceea ce privește clorohidrinele BADGE, având în vedere lipsa datelor privind genotoxicitatea in vivo, autoritatea consideră că limita de migrație specifică actuală, de 1 mg/kg de alimente sau simulanți alimentari, este în continuare corespunzătoare.

(4) Prin urmare, comercializarea și utilizarea materialelor și obiectelor conținând BADGE în conformitate cu prezentul regulament se autorizează în întreaga Comunitate începând cu 1 ianuarie 2006.

(5) Datele toxicologice solicitate pentru NOGE și BFDGE nu au fost transmise la timp pentru a permite evaluarea lor de către autoritate și pentru a continua utilizarea lor. Prin urmare, în conformitate cu Directiva 2002/16/CE, nu se mai autorizează utilizarea și/sau prezența BFDGE și NOGE de la data de 1 ianuarie 2005. Cu toate acestea, ar trebui să se autorizeze epuizarea stocurilor existente.

(6) Pentru recipientele de dimensiuni mari, se autorizează utilizarea și/sau prezența BADGE, NOGE și BFDGE. Raportul mare dintre volum și suprafață, utilizarea repetată în cursul duratei de viață a acestora, care reduce migrația, și faptul că vin în contact cu alimentele de obicei la temperatura ambiantă sugerează că nu este necesară stabilirea unei limite de migrație pentru BADGE, NOGE și BFDGE utilizate la acest tip de recipiente.

(7) În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004, materialele și obiectele care fac obiectul unor măsuri specifice trebuie să fie însoțite de o declarație scrisă care să specifice faptul că respectă normele aplicabile lor. Această cerință nu a fost inclusă încă în Directiva 2002/16/CE. Prin urmare, este necesară introducerea obligației menționate și prevederea unei perioade de tranziție.

(8) Având în vedere modificările necesare și din motive de claritate, Directiva 2002/16/CE ar trebui să fie înlocuită cu un regulament nou.

(9) Directiva 2002/16/CE prevede că cerințele sale referitoare la BADGE, BFDGE și NOGE nu se aplică materialelor și obiectelor aduse în contact cu produsele alimentare înainte de 1 martie 2003. Aceste materiale și obiecte se pot comercializa în continuare, cu condiția ca data umplerii să fie menționată. Data respectivă se poate înlocui cu termenul de valabilitate astfel cum este prevăzut de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora3 sau cu o altă indicație, precum numărul lotului solicitat de Directiva 89/396/CEE a Consiliului din 14 iunie 1989 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar4, pentru produsele alimentare ambalate în aceste materiale și obiecte, sub rezerva stabilirii unei legături între indicația respectivă și data umplerii, astfel încât să fie posibilă întotdeauna identificarea acesteia din urmă.

(10) În consecință, Directiva 2002/16/CE ar trebui să fie abrogată.

(11) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...